Rzecz­nik Praw Ucznia

Ucznio­wie z postu­la­ta­mi mogą zgła­szać sie w dowol­nym cza­sie pra­cy rzecz­ni­ka (Woj­ciech Sien­kie­wicz) mię­dzy lek­cja­mi oraz w ter­mi­nach wymie­nio­nych poniżej.

Ponie­dzia­łek 11.40 – 12.25 sala 40
Czwar­tek 11.40 – 12.25 sala 40