Rzecz­nik Praw Ucznia

Rzecz­nik Praw Ucznia – Arka­diusz Oleszczuk

Ucznio­wie z postu­la­ta­mi mogą zgła­szać się w dowol­nym cza­sie pra­cy rzecz­ni­ka mię­dzy lek­cja­mi oraz w ter­mi­nach wymie­nio­nych poniżej.

Ponie­dzia­łek 11.40 – 12.25 sala 40
Czwar­tek 11.40 – 12.25 sala 40