Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zespołu Szkół Technicznych

im gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko

Informacja Kuratorium Oświaty w Lublinie na temat rekrutacji 2020/2021

Wniosek przyjęcia do ZST

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego,  pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem:

11 maj -23 czerwca 2020r. godz. 15.00-  złożenie wniosku kandydata o przyjęcie do klas w  szkole pierwszego  wyboru

11 maj- 10 lipca 2020r.- wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

13 lipca 2020r. -podanie do j wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 -20 lipca 2020r. godz. 15:00potwierdzenie przez  rodzica kandydata woli podjęcia nauki (złożenie oryginałów świadectwa  ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

21 lipca 2020r. godz. 14:00- podanie listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca

22.07.2019 do 27.07.2020 -składanie wniosków

17.08.2020 –podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowani i niezakwalifikowani

24.08.2020 –podanie listy kandydatów przyjętych

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym:  do 28.08.2020 /31.08.2020

UWAGA!

Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:

  1. trzy fotografie podpisane na odwrocie;
  2. wniosek bilansowy;
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 14 00 )

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadpodstawowych - 11 maja 2020r.