Zasa­dy rekru­ta­cji na rok szkol­ny 2020/2021

Zespo­łu Szkół Technicznych

im gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko

Bada­nia lekar­skie kan­dy­da­tów do szkół ponadpodstawowych

Bada­nia wyko­ny­wa­ne są bez­płat­nie w Cheł­mie, ul. Mic­kie­wi­cza 37, tel. 82 564 – 20-20,

Aby uspraw­nić bada­nie nale­ży pobrać ze stro­ny: www.womp.lublin.pl (zakład­ka dru­ki – pobierz) zestaw nie­zbęd­nych doku­men­tów do prze­pro­wa­dze­nia bada­nia ucznia w 2020 r., tj.:

– wzór skierowania,

– kar­ta – bada­nie podmiotowe,

– ankie­ta epidemiologiczna.

Przed wizy­tą w medy­cy­nie pra­cy nale­ży zgło­sić sie do sekre­ta­ria­tu szko­ły z wydru­ko­wa­nym skie­ro­wa­niem celem uzy­ska­nia pod­pi­su dyrek­to­ra szkoły.

Zestaw doku­men­tów możesz też pobrać z naszej stro­ny poniżej

Regu­la­min rekru­ta­cji w ZST

Wybór pre­fe­ren­cji to klu­czo­wy moment uzu­peł­nia­nia wniosku.

Zapa­mię­taj, że w obrę­bie szko­ły możesz wybrać wszyst­kie pro­po­no­wa­ne zawo­dy.

Nale­ży upo­rząd­ko­wać zawo­dy w kolej­no­ści od naj­bar­dziej do naj­mniej preferowanych. 

Zwięk­szasz w ten spo­sób swo­je szan­se przy­ję­cia do ZST.

Har­mo­no­gram czyn­no­ści w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym 2020/2021

Na pod­sta­wie § 11b ust. 2rozporządzenia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 20 mar­ca 2020 r.

w spra­wie szcze­gól­nych roz­wią­zań w okre­sie cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19

(Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogła­sza się

Ter­mi­ny postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierw­szych NA ROK SZKOLNY 2020/2021

**W przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści przed­ło­że­nia odpo­wied­nio zaświad­cze­nia lub orze­cze­nia, rodzic kan­dy­da­ta lub kan­dy­dat peł­no­let­ni infor­mu­je o tym dyrek­to­ra szko­ły w ter­mi­nie do 18 sierp­nia 2020 r. do godz. 15.00, wska­zu­jąc na przy­czy­nę nie­do­trzy­ma­nia ter­mi­nu. Infor­ma­cję skła­da się w posta­ci papie­ro­wej lub elek­tro­nicz­nej. Zaświad­cze­nie lub orze­cze­nie skła­da się dyrek­to­ro­wi szko­ły, do któ­rej uczeń został przy­ję­ty, nie póź­niej niż do dnia 25 wrze­śnia 2020

UWAGA!

Do wnio­sku (druk do pobra­nia w kan­ce­la­rii lub na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły) nale­ży dołączyć:

  1. trzy foto­gra­fie pod­pi­sa­ne na odwrocie;
  2. wnio­sek bilansowy;
  3. zaświad­cze­nie lekar­skie zawie­ra­ją­ce orze­cze­nie o bra­ku prze­ciw­wska­zań zdro­wot­nych do pod­ję­cia prak­tycz­nej nauki zawo­du wyda­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi w spra­wie badań lekar­skich kan­dy­da­tów do szkół ponad­gim­na­zjal­nych przez leka­rza Medy­cy­ny Pra­cy (skie­ro­wa­nia wyda­je kan­ce­la­ria szko­ły w dni powsze­dnie w godzi­nach 900 do 14 00 )

Roz­po­czę­cie nabo­ru do szkół ponad­pod­sta­wo­wych – 15 czerw­ca 2020r.