Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zespołu Szkół Technicznych

im gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Badania wykonywane są bezpłatnie w Chełmie, ul. Mickiewicza 37, tel. 82 564-20-20,

Aby usprawnić badanie należy pobrać ze strony: www.womp.lublin.pl (zakładka druki – pobierz) zestaw niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia badania ucznia w 2020 r., tj.:

–         wzór skierowania,

–         karta – badanie podmiotowe,

–         ankieta epidemiologiczna.

 

Przed wizytą w medycynie pracy należy  zgłosić sie do sekretariatu szkoły z wydrukowanym skierowaniem celem uzyskania podpisu dyrektora szkoły.

Zestaw dokumentów możesz też pobrać z naszej strony poniżej

Regulamin rekrutacji w ZST

Wybór preferencji to kluczowy moment uzupełniania wniosku.

Zapamiętaj, że w obrębie szkoły możesz wybrać wszystkie proponowane zawody.

Należy uporządkować zawody w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

Zwiększasz w ten sposób swoje szanse przyjęcia do ZST.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/2021

Na podstawie  § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych NA ROK SZKOLNY 2020/2021

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

UWAGA!

Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:

  1. trzy fotografie podpisane na odwrocie;
  2. wniosek bilansowy;
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 14 00 )

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadpodstawowych - 15 czerwca 2020r.