Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zespołu Szkół Technicznych

im gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat rekrutacji 2019/2020

Jak dostać się do ZST - prezentacja (PowerPoint)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 będzie przebiegała zgodnie z następującym harmonogramem: 

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 8 kwietnia do 15 maja 2019r.
  2. Wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od 8 kwietnia do 15 maja 2019r.
  3. Możliwość dokonania ewentualnych zmian w wyborze szkoły lub oddziału od 14 czerwca do 17 czerwca 2019r.
  4. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty  od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. godz. 14:00
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 lipca 2019r.  godz. 10:00
  6. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do 8 lipca 2019r. godz. 14:00
  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 12 lipca 2019r. godz. 12:00

UWAGA!

Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:

  1. trzy fotografie podpisane na odwrocie;
  2. wniosek bilansowy;
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 14 00 )

Rozpoczęcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych - 8 kwietnia 2019