ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 741203

Absol­wen­ci tego kie­run­ku przy­go­to­wa­ni są do wyko­ny­wa­nia głów­nych zadań zawo­do­wych takich jak: oce­nia­nie sta­nu tech­nicz­ne­go ukła­dów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych pojaz­dów samo­cho­do­wych czy napra­wia­nie ukła­dów elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych pojaz­dów samochodowych.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.02.Obsługa, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa mecha­tro­nicz­nych sys­te­mów pojaz­dów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie elek­tro­me­cha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawo­do­wych w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MOT.02.Obsługa, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa mecha­tro­nicz­nych sys­te­mów pojaz­dów samochodowych

  • prze­pro­wa­dza­nia obsłu­gi insta­la­cji i kon­ser­wa­cji mecha­tro­nicz­nych sys­te­mów pojaz­dów samochodowych;
  • dia­gno­zo­wa­nia sta­nu tech­nicz­ne­go mecha­tro­nicz­nych sys­te­mów pojaz­dów samochodowych;
  • wyko­ny­wa­nia napraw elek­trycz­nych i elek­tro­nicz­nych ukła­dów pojaz­dów samochodowych;

Absol­wen­ci szko­ły, któ­rzy zda­li egza­min potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da­ją świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły bran­żo­wej st.I otrzy­mu­ją tytuł elek­tro­me­cha­ni­ka pojaz­dów samochodowych.

Po ukoń­cze­niu szko­ły absol­wen­ci będą mogli kon­ty­nu­ować naukę w Bran­żo­wej Szko­le II stopnia.