Tech­ni­kum 4‑letnie i 5‑letnie:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Tech­nik programista

nowość

Tech­nik informatyk

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Inno­wa­cja- pro­gra­mo­wa­nie urzą­dzeń mobilnych

Tech­nik mechatronik

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Inno­wa­cja- Zasto­so­wa­nie pro­gra­mów CAD/CAM przy pro­gra­mo­wa­niu obra­bia­rek ste­ro­wa­nych numerycznie

Tech­nik mechanik

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Tech­nik elektryk

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Tech­nik pojaz­dów samochodowych

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfrowej

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Tech­nik elektronik

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Inno­wa­cja pro­gra­mo­wa­nie urzą­dzeń mobilnych

Szko­ła Bran­żo­wa I stop­nia 3‑letnia:

szcze­gó­ło­wy opis zawodów:

Elek­tro­me­cha­nik Pojaz­dów Samochodowych

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”

Mecha­nik Pojaz­dów Samochodowych

kie­ru­nek obję­ty pro­jek­tem unij­nym „Z tech­ni­ką w przyszłość”