„Kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we bez gra­nic” o nume­rze 2023 – 1‑PL01-KA122-VET-000133660 reali­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu „Zagra­nicz­na mobil­ność edu­ka­cyj­na uczniów i absol­wen­tów oraz kadry kształ­ce­nia zawo­do­we­go” współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go+, w Pro­gra­mie Fun­du­sze Euro­pej­skie dla Roz­wo­ju Spo­łecz­ne­go 2021 – 2027 reali­zo­wa­ne­go na zasa­dach Pro­gra­mu Erasmus+.