MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 723103

Kie­ru­nek ten, to przede wszyst­kim nauka użyt­ko­wa­nia pojaz­dów samo­cho­do­wych ich dia­gno­zo­wa­nia oraz naprawiania.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.05. Obsłu­ga, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa pojaz­dów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie mecha­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych powi­nien być przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawo­do­wych w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MOT.05. obsłu­ga, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa pojaz­dów samochodowych :

  • wyko­ny­wa­nia prze­glą­dów pod­ze­spo­łów i zespo­łów sto­so­wa­nych w pojaz­dach samochodowych,
  • dia­gno­zo­wa­nia sta­nu tech­nicz­ne­go pod­ze­spo­łów i zespo­łów pojaz­dów samochodowych,
  • wyko­ny­wa­nia napraw pojaz­dów samochodowych.

Absol­wen­ci szko­ły, któ­rzy zda­li egza­min potwier­dza­ją­cy kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie i posia­da­ją świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły bran­żo­wej st.I otrzy­mu­ją tytuł mecha­ni­ka pojaz­dów samochodowych.

Po ukoń­cze­niu szko­ły absol­wen­ci będą mogli­kon­ty­nu­ować naukę w Bran­żo­wej Szko­le II.