SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS – Euro­pe­an Par­lia­ment Ambas­sa­dor School)

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS – Euro­pe­an Par­lia­ment Ambas­sa­dor School)

czer­wiec 2023r.

Od wrze­śnia 2022 roku Zespół Szkół Tech­nicz­nych został przy­ję­ty do pro­gra­mu EPAS – Szko­ła Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go.

Pro­gram orga­ni­zo­wa­ny jest przez Biu­ro Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w War­sza­wie i skie­ro­wa­ny jest do mło­dzie­ży ogól­no­kształ­cą­cych i tech­nicz­nych szkół ponad­pod­sta­wo­wych z całej Pol­ski a reali­zo­wa­ny jest rów­nież w innych kra­jach Unii Euro­pej­skiej.

Celem pro­gra­mu jest posze­rze­nie wie­dzy uczniów szkół śred­nich o euro­pej­skiej demo­kra­cji par­la­men­tar­nej, euro­pej­skich war­to­ściach oby­wa­tel­skich, pro­ce­sach demo­kra­tycz­nych, pro­ce­sach decy­zyj­nych oraz roli Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go (PE).

W ramach tego pro­gra­mu Star­si i Młod­si Amba­sa­do­ro­wie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­li szkol­ny Punkt Infor­ma­cyj­ny poświę­co­ny Euro­pie, Unii Euro­pej­skiej oraz insty­tu­cjom euro­pej­skim. Zago­spo­da­ro­wa­na w ten spo­sób prze­strzeń kory­ta­rza umoż­li­wi­ła spo­łecz­no­ści szkol­nej na korzy­sta­nie z ksią­żek, albu­mów, pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych i bro­szur, któ­re posłu­ży­ły jako kom­pen­dium wie­dzy o waż­nych kwe­stiach euro­pej­skich.

Dnia 13 i 14 czerw­ca został prze­pro­wa­dzo­ny festi­wal uczniow­ski, spe­cjal­ne semi­na­rium pro­gra­mu EPAS. Było to oka­zja do pozna­nia grup z całej Pol­ski, ale też moż­li­wość zdo­by­cia nowej wie­dzy w zakre­sie akcji spo­łecz­nych, mediów spo­łecz­no­ścio­wych szko­ły, wal­ki z dez­in­for­ma­cją i roz­mów mimo róż­nic. Pod­czas festi­wa­lu obec­ni byli posło­wie do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, któ­rzy odpo­wia­da­li na pyta­nia uczniów i uczen­nic.

Infor­ma­cje zwią­za­ne z pro­gra­mem EPAS – Szko­ła Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, szkol­nym punk­tem infor­ma­cyj­nym poświę­co­nym Euro­pie  przy­go­to­wał p. Mariusz Śliwa