Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Europejskiego

Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Europejskiego

luty 2020r.

6 lute­go 2023r. ucznio­wie klas pierw­szej i czwar­tej Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych: Wnę­trzak Miłosz, Wasi­lew­ski Mat­teo, War­chał Oli­wier, Lew­czuk Fabian, Zie­liń­ski Nor­bert, Świ­der­ski Rado­sław wraz z opie­ku­nem Mariu­szem Śli­wą, uczest­ni­czy­li w szko­le­niu dla młod­szych amba­sa­do­rów pro­gra­mu Szko­ła Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w War­sza­wie. 

Dzia­ła­nie to wyni­ka z fak­tu, że Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w roku szkol­nym 2022/2023 przy­stą­pił do pro­gra­mu Szko­ła – Amba­sa­dor Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go (EPAS – Euro­pe­an Par­lia­ment Ambas­sa­dor Scho­ol). Pro­gram ma na celu posze­rze­nie wie­dzy uczniów o euro­pej­skiej demo­kra­cji par­la­men­tar­nej, euro­pej­skich war­to­ściach oby­wa­tel­skich, pro­ce­sach demo­kra­tycz­nych, pro­ce­sach decy­zyj­nych oraz roli Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Daje to uczniom moż­li­wość zro­zu­mie­nia praw przy­słu­gu­ją­cych im jako euro­pej­skim oby­wa­te­lom oraz uzy­ska­nia infor­ma­cji o tym, jak mogą aktyw­nie uczest­ni­czyć w życiu demo­kra­tycz­nym Unii Euro­pej­skiej.

W trak­cie warsz­ta­tów mło­dzież pozna­ła pod­sta­wo­we infor­ma­cje o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, jego zna­cze­niu i moż­li­wo­ściach, jakie ofe­ru­je mło­dym Euro­pej­czy­kom. Uczest­ni­cy mogli podzie­lić się swo­imi doświad­cze­nia­mi zwią­za­ny­mi z życiem i aktyw­no­ścią we Wspól­no­cie Euro­pej­skiej, a tak­że wymie­nić się spo­strze­że­nia­mi doty­czą­cy­mi euro­pej­skich war­to­ści, euro­pej­skich celów mło­dzie­żo­wych oraz sce­na­riu­szy przy­szło­ści Unii Euro­pej­skiej.
Wszyst­kie zada­nia mają na celu pomóc uczniom w przy­go­to­wa­niu i reali­za­cji szkol­nych pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych podej­mo­wa­nych w ramach pro­gra­mu EPAS.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„205”]