TECHNIK ELEKTRONIK – 311408

Tech­nik elek­tro­nik- dla Tych, któ­rzy marzą o inte­li­gent­nych domach, chcą zain­we­sto­wać swo­je umie­jęt­no­ści w roz­wój tech­ni­ki elek­tro­nicz­nej. Dla pasjo­na­tów mikro­pro­ce­so­rów, pro­jek­to­wa­nia z uży­ciem tech­ni­ki komputerowej.

Elek­tro­nik to pro­fe­sjo­na­li­sta o wyso­kiej pozy­cji ryn­ko­wej. Tech­nik elek­tro­nik to dyna­micz­ny kie­ru­nek sku­pio­ny na nowo­cze­snych tech­no­lo­giach. Elek­tro­ni­ka jest wszę­dzie: w tele­ko­mu­ni­ka­cji, w infor­ma­ty­ce, w auto­ma­ty­ce, w astro­no­mii, w medy­cy­nie. Nie ma już dzie­dzi­ny prze­my­słu, któ­ra nie opie­ra­ła­by się na elek­tro­ni­ce. Elek­tro­nik jest potrzeb­ny jako ser­wi­sant, sprze­daw­ca, kon­struk­tor czy kon­tro­ler jakości.

Ucznio­wie „Elek­tro­ni­ka” mają moż­li­wość zdo­by­cia upraw­nień do wyko­ny­wa­nia, eks­plo­ata­cji i pomia­rów sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nych i urzą­dzeń elek­trycz­nych do napię­cia 1000V tzw. upraw­nie­nia SEP do 1kV. 
Są to umie­jęt­no­ści ocze­ki­wa­ne przez pra­co­daw­ców, któ­re zwięk­sza­ją szan­se absol­wen­tów na zna­le­zie­nie inte­re­su­ją­cej pracy.

Zapa­mię­taj- Tech­nik elek­tro­nik to zawód z przyszłością.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

ELM.02. Mon­taż oraz insta­lo­wa­nie ukła­dów i urzą­dzeń elektronicznych

ELM.05. Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń elektronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik elek­tro­nik jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia nastę­pu­ją­cych zadań zawodowych

  1. w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji ELM.02. Mon­taż oraz insta­lo­wa­nie ukła­dów i urzą­dzeń elektronicznych:
  • mon­to­wa­nia ele­men­tów oraz ukła­dów elek­tro­nicz­nych na płyt­kach drukowanych;
  • wyko­ny­wa­nia insta­la­cji elek­tro­nicz­nych i insta­lo­wa­nia urzą­dzeń elektronicznych;
  • uru­cha­mia­nia ukła­dów i insta­la­cji elektronicznych;
  • demon­to­wa­nia i przy­go­to­wa­nia do recy­klin­gu ele­men­tów, urzą­dzeń i insta­la­cji elektronicznych;
  1. w zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji ELM.05. Eks­plo­ata­cja urzą­dzeń elektronicznych:
  • użyt­ko­wa­nia insta­la­cji elek­tro­nicz­nych i urzą­dzeń elektronicznych;
  • kon­ser­wo­wa­nia i napra­wy insta­la­cji elek­tro­nicz­nych oraz urzą­dzeń elektronicznych.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik elek­tro­nik prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 (280 godzin)

Szko­ła przy­go­to­wu­je ucznia do uzy­ska­nia Świa­dec­twa Kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go E – upraw­nia­ją­ce­go do zaj­mo­wa­nia się eks­plo­ata­cją urzą­dzeń, insta­la­cji i sieci.