TECHNIK MECHANIK – 311504

Jeśli od dziec­ka z zain­te­re­so­wa­niem roz­kła­da­łeś maszy­ny na czę­ści pierw­sze, to spró­buj w pro­gach naszej szko­ły skon­stru­ować je od nowa.

Zawód tech­nik mecha­nik jest zawo­dem o bar­dzo dłu­giej tra­dy­cji jed­nym z naj­star­szych w histo­rii prze­my­słu. Jest zawo­dem sze­ro­ko­pro­fi­lo­wym, obej­mu­ją­cym zagad­nie­nia pro­jek­to­wa­nia, kon­stru­owa­nia, wytwa­rza­nia i napra­wy ele­men­tów maszyn i urzą­dzeń, na któ­ry ist­nie­je duże zapo­trze­bo­wa­nie na ryn­ku pra­cy. Wszyst­kie dzie­dzi­ny gospo­dar­ki, m.in.: trans­port, komu­ni­ka­cja, budow­nic­two, rol­nic­two, gór­nic­two potrze­bu­ją tech­ni­ków mechaników.

Zapa­mię­taj – Mecha­ni­ka to kla­sycz­na kró­lo­wa nauk technicznych!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

MEC.03. Mon­taż i obsłu­ga maszyn i urządzeń

MEC.09. Orga­ni­zo­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie pro­ce­sów pro­duk­cji maszyn i urządzeń

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik mecha­nik jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MEC.03. Mon­taż i obsłu­ga maszyn i urządzeń:
  • mon­to­wa­nia maszyn i urządzeń;
  • obsłu­gi­wa­nia maszyn i urządzeń;
  • insta­lo­wa­nia i uru­cha­mia­nia maszyn i urządzeń
  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MEC.09. Orga­ni­za­cja i nad­zo­ro­wa­nie pro­ce­sów pro­duk­cji maszyn i urządzeń:
  • orga­ni­zo­wa­nia pro­ce­sów obrób­ki i mon­ta­żu czę­ści maszyn i urządzeń; 
  • nad­zo­ro­wa­nia pro­ce­sów obrób­ki i mon­ta­żu czę­ści maszyn i urządzeń.

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka mechanika.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik mecha­nik prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk: 8 tygo­dni (280 godzin).