TECHNIK MECHATRONIK – 311410

Jeże­li masz dużo wyobraź­ni, marzy­łeś o robo­cie i auto­ma­tycz­nym ste­ro­wa­niu pojaz­da­mi – TYLKO U NAS masz moż­li­wość roz­wi­nąć skrzy­dła! Z pasją odkry­jesz dzia­ła­nie sen­so­rów, czuj­ni­ków, cewek, kon­den­sa­to­rów i innych mniej lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych ukła­dów. Mecha­tro­nik jest wszech­stron­ny, zna zagad­nie­nia nie tyl­ko mecha­ni­ki i elek­tro­ni­ki, lecz tak­że infor­ma­ty­ki, auto­ma­ty­ki, inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, opty­ki, czy bio­in­ży­nie­rii. Oso­ba wykształ­co­na w tym cha­rak­te­rze może więc wyko­rzy­sty­wać posia­da­ną wie­dzę w pro­jek­to­wa­niu i wdra­ża­niu nowo­cze­snych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czą w dodat­ko­wych zaję­ciach w ramach inno­wa­cji dzię­ki cze­mu mają moż­li­wość uzy­ska­nia „Cer­ty­fi­ka­tu umie­jęt­no­ści Cax”. Mecha­tro­nik to zawód zali­cza­ny do tak zwa­nych „zawo­dów przyszłości”.

Zapa­mię­taj – Po ukoń­cze­niu naszej szko­ły, cze­ka na Cie­bie politechnika!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych

ELM.06. Eks­plo­ata­cja i pro­gra­mo­wa­nie urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik mecha­tro­nik jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia nastę­pu­ją­cych zadań zawodowych.

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji ELM.03. Mon­taż, uru­cha­mia­nie i kon­ser­wa­cja urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych:
  • mon­to­wa­nia urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych;
  • wyko­ny­wa­nia roz­ru­chu urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych;
  • wyko­ny­wa­nia kon­ser­wa­cji urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych;
    1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji ELM.06. Eks­plo­ata­cja i pro­gra­mo­wa­nie urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych:
  • eks­plo­ato­wa­nia urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych;
  • two­rze­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych;
  • pro­gra­mo­wa­nia urzą­dzeń i sys­te­mów mechatronicznych.

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka mechatronika.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik mecha­tro­nik prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin).