TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 311513

To zawód dla Tych, któ­rzy uwiel­bia­ją prze­by­wać w sto­sach dziw­nych czę­ści, meta­lo­wych, gumo­wych, pro­sto­kąt­nych, podłuż­nych poprzecz­nych, cylin­drycz­nych, pomp hamul­co­wych, kor­bo­wo­dów, regu­la­to­rów napię­cia, aku­mu­la­to­rów i innych nie­zna­nych czę­ści sil­ni­ko­wych. Wybie­ra­jąc ten kie­ru­nek nauczy­cie się min dia­gno­zo­wa­nia sta­nu tech­nicz­ne­go pojaz­dów samo­cho­do­wych ich obsłu­gi­wa­nia i napra­wia­nia. Zatrud­nie­nie znaj­dzie­cie w sta­cjach obsłu­gi pojaz­dów samo­cho­do­wych, sta­cjach kon­tro­li pojaz­dów czy zakła­dach pro­duk­cyj­nych i napraw­czych. Tyl­ko z naszym wykształ­ce­niem pojaz­dy samo­cho­do­we z nowo­cze­sną elek­tro­ni­ką i tech­no­lo­gią nie będą dla Cie­bie zagadką!

Zapa­mię­taj- Tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych cha­rak­te­ry­zu­je się mecha­nicz­ną gra­cja i tech­nicz­na precyzją!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

MOT.05. obsłu­ga, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa pojaz­dów samochodowych

MOT.06. orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie pro­ce­su obsłu­gi pojaz­dów samochodowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

1.W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MOT.05. obsłu­ga, dia­gno­zo­wa­nie oraz napra­wa pojaz­dów samochodowych:

  • wyko­ny­wa­nia prze­glą­dów pod­ze­spo­łów i zespo­łów sto­so­wa­nych w pojaz­dach samochodowych,
  • dia­gno­zo­wa­nia sta­nu tech­nicz­ne­go pod­ze­spo­łów i zespo­łów pojaz­dów samochodowych,
  • wyko­ny­wa­nia napraw pojaz­dów samochodowych.

2.W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji MOT.06. orga­ni­za­cja i pro­wa­dze­nie pro­ce­su obsłu­gi pojaz­dów samochodowych:

  • dia­gno­zo­wa­nia sta­nu tech­nicz­ne­go pojaz­dów samochodowych,
  • obsłu­gi­wa­nia i napra­wia­nia pojaz­dów samochodowych,
  • orga­ni­zo­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie pro­ce­su obsłu­gi pojaz­dów samochodowych,
  • prze­pro­wa­dza­nie badań tech­nicz­nych pojaz­dów samochodowych..

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cjio­raz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka pojaz­dów samochodowych.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin).