TECHNIK PROGRAMISTA – 351406

Tech­nik pro­gra­mi­sta- dla Tych któ­rzy lubią wyzwa­nia. Tech­nik pro­gra­mi­sta jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych zawo­dów w Pol­sce i w UE. 

Pro­gra­mi­sta to oso­ba, któ­ra za pomo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go języ­ka pisze pro­gra­my kom­pu­te­ro­we i wpro­wa­dza je do użyt­ku. Opro­gra­mo­wa­nie to w zasa­dzie każ­de narzę­dzie jakim posłu­gu­je­my się uży­wa­jąc kom­pu­te­ra począw­szy od naj­prost­szych edy­to­rów tek­stów po skom­pli­ko­wa­ne narzę­dzia systemowe.

Ucznio­wie, któ­rzy podej­mą naukę na nowym kie­run­ku zdo­bę­dą wie­dzę teo­re­tycz­ną i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne z kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia baz danych i stron inter­ne­to­wych oraz pro­gra­mo­wa­nia i testo­wa­nia apli­ka­cji. Będą two­rzyć pro­gra­my w naj­po­pu­lar­niej­szych obec­nie języ­kach tj. Python, C++, Java­Script, PHP, a tak­że zna­jo­mo­ści innych języ­ków tj. SQL (przy­dat­ne­go do two­rze­nia i zarzą­dza­nia rela­cyj­ny­mi baza­mi danych), HTML 5 i CSS (wyko­rzy­sty­wa­nych do two­rze­nia stron internetowych)

Zapa­mię­taj- Pro­gra­mo­wa­nie kom­pu­te­ro­we to naj­lep­sza opcja!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.03. Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych

INF.04. Pro­jek­to­wa­nie, pro­gra­mo­wa­nie i testo­wa­nie aplikacji

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik pro­gra­mi­sta jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji INF.03. Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych:
  • two­rze­nia i admi­ni­stra­cji stro­na­mi WWW;
  • two­rze­nia, admi­ni­stra­cji i użyt­ko­wa­nia rela­cyj­nych baz danych;
  • pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji internetowych;
  • two­rze­nia i admi­ni­stra­cji sys­te­ma­mi zarzą­dza­nia treścią.
  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji INF.04. Pro­jek­to­wa­nie, pro­gra­mo­wa­nie i testo­wa­nie aplikacji:
  • pro­jek­to­wa­nia, pro­gra­mo­wa­nia i testo­wa­nia zaawan­so­wa­nych apli­ka­cji webowych;
  • pro­jek­to­wa­nia, pro­gra­mo­wa­nia i testo­wa­nia apli­ka­cji desktopowych;
  • pro­jek­to­wa­nia, pro­gra­mo­wa­nia i testo­wa­nia apli­ka­cji mobilnych.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin).

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik pro­gra­mi­sta po potwier­dze­niu kwa­li­fi­ka­cji INF.03. Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych, i kwa­li­fi­ka­cji INF.04. Pro­jek­to­wa­nie, pro­gra­mo­wa­nie i testo­wa­nie apli­ka­cji, może uzy­skać dyplom zawo­do­wy w zawo­dzie tech­nik programista