ZST pro­pa­gu­je ideę odda­wa­nia krwi, dzie­ląc się tym bez­cen­nym darem, któ­ry ratu­je życie

ZST pro­pa­gu­je ideę odda­wa­nia krwi, dzie­ląc się tym bez­cen­nym darem, któ­ry ratu­je życie

kwie­cień 2023r.

Dnia 05.04.2023 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odbył się tere­no­wy pobór krwi. Chęć udzia­łu w akcji prze­pro­wa­dzo­nej przez Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Lubli­nie zade­kla­ro­wa­ło oko­ło 90 daw­ców. W mobil­nym nowo­cze­snym krwio­bu­sie ten bez­cen­ny dar odda­ło 16 krwio­daw­ców: Hubert Macu­le­wicz, Jakub Domań­ski, Adrian Grzyw­na, Michał Telej­ko, Michał Ści­gaj, Gabriel Schab, Rado­sław Świ­der­ski, Niko­dem Kop­niak, Woj­ciech Bala­waj­der, Łukasz Śle­pa­czuk, Hubert Siem­czuk, Tomasz Para­da, Olgierd Kala­mon, Kon­rad Baran, Jakub Łopu­szyń­ski, Paweł Kapi­ca.

Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ną moż­li­wo­ści reje­stra­cji w mobil­nym punk­cie pobo­ru krwi krwio­daw­cy rów­nież odda­li krew w Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je dr Tomasz Jan­kow­ski.

Celem akcji było popu­la­ry­zo­wa­nie wśród spo­łecz­no­ści uczniow­skiej szko­ły i lokal­nej idei hono­ro­we­go krwio­daw­stwa oraz posze­rza­nie gru­py hono­ro­wych daw­ców krwi o mło­dzież uczą­cą się. Ponad­to ten dar ser­ca przy­czy­nił się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi.

Idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­dzie­ży ZST dzię­ki wspar­ciu udzie­la­ne­mu przez dyrek­cję szko­ły uczniom, pro­pa­ga­to­rom i orga­ni­za­to­rom hono­ro­we­go krwio­daw­stwa.

Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, oce­nia­jąc efek­ty XVI Edy­cji Tur­nie­ju nagro­dził Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie I miej­scem w Pol­sce w kate­go­rii „Pro­mo­cja hono­ro­we­go krwio­daw­stwa”.

Szko­ła uczest­ni­czy w 20. Edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Szkół oraz Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie „Mło­da Krew Ratu­je Życie” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża, zaj­mu­jąc czo­ło­we miej­sca w trzech kategoriach:

  • Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa;
  • Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów;
  • Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„209”]