Wiadomości

sty
05

SPOTKANIA ŚRÓDROCZNE Z RODZICAMI

Sza­now­ni Pań­stwo, Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas III, IV, V Tech­ni­kum Nr 2 – odbę­dą się 16.01.2024r. godz.16:00. Spo­tka­nia z rodzi­ca­mi uczniów klas I i II Tech­ni­kum Nr 2 oraz I, II, III Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia odbę­dą się 24.01.2024r. godz.16:00.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
18

Opo­wieść wigilijna

W sobot­nie połu­dnie 9 grud­nia 2023r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odby­ło się magicz­ne wyda­rze­nie. Przy­ja­cie­le szko­ły, rodzi­ce i ucznio­wie, pra­cow­ni­cy oraz eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le mogli podzi­wiać spek­takl pt.: „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dickensa.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
17

Spo­tka­nie Opłatkowe

Dyrek­cja Szko­ły oraz Samo­rząd Uczniow­ski ser­decz­nie zapra­sza­ją Gro­no Peda­go­gicz­ne, Eme­ry­to­wa­nych Nauczy­cie­li oraz Pra­cow­ni­ków Admi­ni­stra­cji i Obsłu­gi na „Spo­tka­nie Opłatkowe”,

By Grzegorz Prus | Wiadomości
DETAIL
gru
16

Finał kon­kur­su Naukolatek

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – Filip Zając, Krzysz­tof Grel oraz Karol Step­czuk zakwa­li­fi­ko­wa­li się do fina­łu I edy­cji kon­kur­su „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Naukowiec”.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
13

Miej­ska Lice­alia­da w sza­chach drużynowych

W dniu 1 grud­nia 2023r o godz 10:00 w sali kon­fern­cyj­nej MOSiR w Cheł­mie odby­ła się Miej­ska Lice­alia­da w sza­chach drużynowych.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
gru
03

Pol­sko-ukra­iń­skie recy­to­wa­nie w PANS

W dniu 30 listo­pa­da 2023r. nasi ucznio­wie wzię­li udział w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych: „Poezja pol­ska i ukraińska. 

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lis
30

Tur­niej szachowy

W dniu 24 listo­pa­da 2023r w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie odbył się tur­niej sza­cho­wy o puchar Pani dyrek­tor Beaty Świderskiej.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
lis
28

Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża

Wszy­scy poma­ga­nie mamy we krwi. Mowa o Krwio­daw­cach, oso­bach, któ­re dzie­lą się naj­cen­niej­szym darem, jakim jest krew. Od 1972 r. w Pol­sce obcho­dzo­ne są Dni Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

By Grzegorz Jegoroew | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
Skip to content