Wiadomości

cze
13

Nasz kole­ga Robert potrze­bu­je pomocy!

Sza­now­ni Pań­stwo. Zwra­ca­my się z uprzej­mą proś­bą o wspar­cie naszej zbiórki.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości
DETAIL
cze
11

XXII Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Polo­ni­stycz­ny „Z popraw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Alek­san­dra Pastu­szak uczen­ni­ca kla­sy 1P Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­­sza-Szy­sz­ko w Cheł­mie zosta­ła wyróż­nio­na w XXII Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Polo­ni­stycz­nym „Z popraw­ną pol­sz­czy­zną na co dzień”.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
cze
11

Wyni­ki Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy z Języ­ka Angiel­skie­go OLIMPUS

20 mar­ca 2024 roku w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ogól­no­pol­ska olim­pia­da z języ­ka angiel­skie­go OLIMPUS, któ­rej celem jest pro­mo­cja talen­tów, inte­gra­cja zdol­nej mło­dzie­ży oraz roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań m.in. języ­ko­wych, huma­ni­stycz­nych poprzez inte­lek­tu­al­ne i twór­cze współzawodnictwo. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
cze
08

Finał kon­kur­su Nauko­la­tek II edycja

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – Michał Wój­cic­ki, Rafał Skwa­rek oraz Bar­tosz Okoń­ski zakwa­li­fi­ko­wa­li się do fina­łu II edy­cji kon­kur­su „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Naukowiec”.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
29

Pod­su­mo­wa­nie wyni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych olim­piad z zakre­su inno­wa­cji tech­nicz­nych i wynalazczości

W dniu 27.05.2024r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych na uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu wyni­ków eli­mi­na­cji okrę­go­wych i cen­tral­nych olim­piad z zakre­su inno­wa­cji tech­nicz­nych i wyna­laz­czo­ści poja­wi­li się mło­dzi i zdol­ni ucznio­wie, obda­rze­ni tech­nicz­ny­mi talen­ta­mi, któ­rzy, uczest­ni­cząc w zma­ga­niach na kolej­nych szcze­blach olim­pij­skich eli­mi­na­cji, potwier­dza­ją, że inno­wa­cyj­ność jest nie­zbęd­na, aby nadą­żyć za zmie­nia­ją­cym się światem.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
23

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mechanice.

W dn. 23 maja w Sali War­szaw­skie­go Domu Tech­ni­ka NOT przy ul. T. Czac­kie­go odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród, dyplo­mów i zaświad­czeń, lau­re­atom i fina­li­stom eta­pu cen­tral­ne­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych w Mechanice.

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
19

80. rocz­ni­ca likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­la­gu 319 w Chełmie

Dnia 15 maja 2024 r. w 80 rocz­ni­cę likwi­da­cji obo­zu jeniec­kie­go Sta­lag 319 w Cheł­mie uczczo­no pamięć ofiar zło­że­niem wią­za­nek kwia­tów w czte­rech miej­scach pamię­ci zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem obozu. 

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
maj
08

Matu­ra

Jak co roku zakwi­tły kasz­ta­ny, a 7 maja 2024r. punk­tu­al­nie o 9.00 Absol­wen­ci roz­po­czę­li matu­ral­ny mara­ton. Dro­dzy Matu­rzy­ści, życzy­my Wam powo­dze­nia, wytrwa­ło­ści i wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści oraz lek­kie­go pió­ra, opty­mi­zmu, wyma­rzo­nych zadań i tema­tów. Spo­łecz­ność ZST

By Grzegorz Jegorow | Wiadomości . Wydarzenia
DETAIL
Skip to content