TECHNIK INFORMATYK – 351203

Jeśli two­je marze­nie to pra­ca w dosko­na­le płat­nej bran­ży IT w Pol­sce lub innych kra­jach UE, koniecz­nie przyjdź na kie­ru­nek tech­nik infor­ma­tyk. Tech­nik infor­ma­tyk to cie­ka­wy, twór­czy, pre­sti­żo­wy i bar­dzo dobrze opła­ca­ny zawód dla ludzi dyna­micz­nych i peł­nych pomysłowości. 

Infor­ma­tyk opra­co­wu­je, uru­cha­mia i obsłu­gu­je wła­sne pro­gra­my apli­ka­cyj­ne, przy­sto­so­wu­je apli­ka­cje fir­mo­we na potrze­by zakła­du pra­cy. Obsłu­gu­je kom­pu­te­ry, posłu­gu­jąc się goto­wy­mi pakie­ta­mi opro­gra­mo­wa­nia użyt­ko­we­go i narzę­dzio­we­go. Pro­jek­tu­je i wyko­nu­je bazy danych i ich opro­gra­mo­wa­nie apli­ka­cyj­ne. Admi­ni­stru­je baza­mi danych i sys­te­ma­mi prze­twa­rza­nia infor­ma­cji. Dobie­ra kon­fi­gu­ra­cję sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­we­go. Obsłu­gu­je lokal­ne sie­ci kom­pu­te­ro­we i nad­zo­ru­je ich pra­cę. Pro­gra­mu­je w wybra­nych języ­kach, w szcze­gól­no­ści w Pas­cal, C++.

Zapa­mię­taj – Infor­ma­ty­ka- to inte­li­gent­ny wybór!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.02. Admi­ni­stra­cja i eks­plo­ata­cja sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych i lokal­nych sie­ci komputerowych

INF.03. Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych

CELE KSZTAŁCENIA

Absol­went szko­ły pro­wa­dzą­cej kształ­ce­nie w zawo­dzie tech­nik infor­ma­tyk jest przy­go­to­wa­ny do wyko­ny­wa­nia zadań zawodowych:

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji INF.02. Admi­ni­stra­cja i eks­plo­ata­cja sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych, urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych i lokal­nych sie­ci komputerowych:
  • przy­go­to­wa­nia do pra­cy sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go i urzą­dzeń peryferyjnych;
  • admi­ni­stro­wa­nia sys­te­ma­mi operacyjnymi;
  • ser­wi­so­wa­nia i napra­wia­nia urzą­dzeń tech­ni­ki komputerowej;
  • przy­go­to­wa­nia i eks­plo­ata­cji lokal­nej sie­ci komputerowej;

  1. W zakre­sie kwa­li­fi­ka­cji INF.03. Two­rze­nie i admi­ni­stro­wa­nie stro­na­mi i apli­ka­cja­mi inter­ne­to­wy­mi oraz baza­mi danych:
  • two­rze­nia i admi­ni­stra­cji stro­na­mi internetowymi;
  • two­rze­nia, admi­ni­stra­cji i użyt­ko­wa­nia rela­cyj­nych baz danych;
  • pro­gra­mo­wa­nia apli­ka­cji internetowych;
  • two­rze­nia i admi­ni­stra­cji sys­te­ma­mi zarzą­dza­nia treścią.

Absol­went tech­ni­kum, któ­ry zdał egza­mi­ny potwier­dza­ją­ce kwa­li­fi­ka­cje w zawo­dzie w zakre­sie dwóch kwa­li­fi­ka­cji oraz posia­da świa­dec­two ukoń­cze­nia tech­ni­kum otrzy­mu­je tytuł tech­ni­ka informatyka.

Absol­went tech­ni­kum po ukoń­cze­niu szko­ły otrzy­mu­je świa­dec­two ukoń­cze­nia szko­ły i może przy­stą­pić do egza­mi­nu matu­ral­ne­go i kon­ty­nu­owa­nia nauki w szko­le wyższej.

W pro­gra­mie naucza­nia dla zawo­du tech­nik infor­ma­tyk prze­wi­dzia­no naucza­nie mate­ma­ty­ki, fizy­ki lub geo­gra­fii na pozio­mie roz­sze­rzo­nym.

Licz­ba tygo­dni prze­zna­czo­nych na reali­za­cję prak­tyk zawo­do­wych: 8 tygo­dni (280 godzin)