TECHNIK INFORMATYK - 351203

Jeśli twoje marzenie to praca w doskonale płatnej branży IT w Polsce lub innych krajach UE, koniecznie przyjdź na kierunek technik informatyk. Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości.  

Informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++.

Zapamiętaj – Informatyka- to inteligentny wybór!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 

  1. W zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
  • przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
  • administrowania systemami operacyjnymi;
  • serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
  • przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

 

  1. W zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
  • tworzenia i administracji stronami internetowymi;
  • tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
  • programowania aplikacji internetowych;
  • tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.

    Absolwent technikum, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie dwóch kwalifikacji oraz posiada świadectwo ukończenia technikum otrzymuje tytuł technika informatyka.

Absolwent technikum po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki w szkole wyższej.

W programie nauczania dla zawodu technik informatyk przewidziano nauczanie matematyki, fizyki lub geografii na poziomie rozszerzonym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)