Zapro­sze­nie

Zapro­sze­nie

Być kobie­tą…

Spo­łecz­ność

Zespo­łu Szkół Technicznych

im. gen. Zygmunta Bohusza-Szyszko

ser­decz­nie zaprasza
Panie utoż­sa­mia­ją­ce się z naszą szko­łą na Forum Kobiet Suk­ce­su,

któ­re odbę­dzie się 8 mar­ca 2017 r. o godz. 11.00
w auli Zespo­łu Szkół Technicznych
ul. Gra­nicz­na 2 w Chełmie.

Jest to kolej­ne spo­tka­nie zapla­no­wa­ne w związ­ku z obcho­da­mi Jubi­le­uszu 90-lecia szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *