Sty­pen­dium

Sty­pen­dium

31 sierp­nia 2023r.

OGŁOSZENIE
W roku szkol­nym 2023/2024 będzie przy­zna­wa­na i udzie­la­na pomoc mate­rial­na o cha­rak­te­rze socjal­nym w opar­ciuo „Regu­la­min udzie­la­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie Mia­sta Chełm” pod­ję­ty uchwa­łą NR XXXIX/462/18 Rady Mia­sta Chełm z dnia 28 czerw­ca 2018 r. dostęp­nym na stro­nie Urzę­du Mia­sta Chełm.
Wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium szkol­ne­go dla uczniów zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Cheł­ma, będą wyda­wa­ne i przyj­mo­wa­ne przez peda­go­ga szkol­ne­go w ter­mi­nie od 01 do 15 wrze­śnia 2023r. Świad­cze­nia pomo­cy mate­rial­nej o cha­rak­te­rze socjal­nym są przy­zna­wa­ne na:
1) wnio­sek rodziców/opiekunów praw­nych albo peł­no­let­nie­go ucznia
2) wnio­sek dyrek­to­ra jed­nost­ki, wymie­nio­nej w art. 90b ust. 3 i 4 usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991r. o sys­te­mie oświa­ty, do któ­rej uczęsz­cza uczeń.
O sty­pen­dium mogą ubie­gać się ucznio­wie będą­cy oby­wa­te­la­mi Ukra­iny, zamiesz­ku­ją­cy na tere­nie mia­sta Chełm.
Mie­sięcz­na wyso­kość docho­du na oso­bę w rodzi­nie ucznia upraw­nia­ją­ca do ubie­ga­nia się o sty­pen­dium szkol­ne nie może być więk­sza niż kwo­ta, o któ­rej mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 usta­wy z dnia 12 mar­ca 2004r. o pomo­cy spo­łecz­nej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), tj: 600,00 zł net­to na oso­bę w rodzi­nie. Pod uwa­gę bra­ne są docho­dy z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go zło­że­nie wnio­sku –
(tj sierp­nia 2023r, kwo­ta docho­du z 1ha prze­li­cze­nio­we­go wyno­si 345zł).
Wnio­sek (wraz z załącz­ni­ka­mi) o przy­zna­nie sty­pen­dium jest tak­że dostęp­ny do pobra­nia ze stro­ny inter­ne­to­wej Urzę­du Mia­sta Chełm.
Link poni­żej.
Sty­pen­dia i zasił­ki szkol­ne – Mia­sto Chełm – Por­tal gov.pl (samorzad.gov.pl)