VII seminarium Lubelskiego Kuratora Oświaty

Program I część: 10.00 - 10.05 – Powitanie Gości i Uczestników – Barbara Baluk Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie 10.05 - 10.15 – Otwarcie seminarium – Ryszard Golec Wicekurator Oświaty 10.15 - 10.25 – Rozwój szkolnictwa zawodowego priorytetem organu prowadzącego – Stanisław Moscicki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm 10.25 - 10.40 – Współpraca

Start

27 kwietnia 2016 - 10:00

End

27 kwietnia 2016 - 15:00

Address

ul. Graniczna 2; 22-100 Chełm   View map

Pro­gram

I część:

10.00 – 10.05 – Powi­ta­nie Gości i Uczest­ni­ków – Bar­ba­ra Baluk Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie
10.05 – 10.15 – Otwar­cie semi­na­rium – Ryszard Golec Wice­ku­ra­tor Oświaty
10.15 – 10.25 – Roz­wój szkol­nic­twa zawo­do­we­go prio­ry­te­tem orga­nu pro­wa­dzą­ce­go – Sta­ni­sław Moscic­ki Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm
10.25 – 10.40 – Współ­pra­ca szko­ły z uczel­nią wyż­szą pod­sta­wą opty­mal­ne­go kształ­ce­nia kadry tech­nicz­nej – dr inz. Ksa­we­ry Szy­kie­dans Pro­dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Warszawskiej
10.40 – 10.50 – Pra­co­daw­ca a kształ­ce­nie zawo­do­we – ocze­ki­wa­nia, wyzwa­nia, współ­pra­ca – lokal­ny przed­sie­bior­ca Michał Szpejda
10.55 – 11.10 – Od ucznia do pra­cow­ni­ka – zde­rze­nie wyobra­zen z rze­czy­wi­sto­ściaą – Artur Dmuch Kie­row­nik Chełm­skie­go Oddzia­łu Pan­stwo­wej Inspek­cji Pra­cy w Lublinie
11.10 – 11.20 – Pomoc PUP w adap­ta­cji absol­wen­ta na ryn­ku pra­cy – Jolan­ta Krop Dyrek­tor Powia­to­we­go Urze­du Pra­cy w Chełmie
11.20 – 11.35 – Pre­zen­ta­cja osia­gnięć Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – Tomasz Wie­czo­rek nauczy­ciel szko­ły oraz uczeń Mate­usz Burda

II część

11.45 – 13.15 – Warsz­ta­ty dla kadry zarzą­dza­ją­cej szkół zawodowych/placówek, przed­sta­wi­cie­li pra­co­daw­ców i insty­tu­cji ryn­ku pra­cy, doty­czą­ce modyfikacji pod­staw pro­gra­mo­wych w zawo­dach oraz reali­za­cji kształ­ce­nia praktycznego
13.20 – 13.40 – Pod­su­mo­wa­nie warsztatów
13.40 – Poczestunek

Skip to content