W‑f z klasą

Edy­cja 2014/2015

W tym roku szkol­nym przy­stą­pi­li­śmy do pro­gra­mu WF z KLASĄ, zre­ali­zo­wa­li­śmy wszyst­kie zada­nia, ukoń­czy­li­śmy II edy­cję i otrzy­ma­li­śmy cer­ty­fiakt uczest­nic­twa. Koor­dy­na­tor pro­gra­mu w szko­le Tomasz Wie­czo­rek, nauczy­ciel wspie­ra­ją­cy Dariusz Jabłoński.

Edy­cja 2015/2016

W tym roku szkol­nym zgło­si­li­śmy się do III edy­cji pro­gra­mu, któ­ra prze­bie­ga pod hasłem PRZEWRÓT NA WF-IE. Koor­dy­na­tor pro­gra­mu w szko­le Tomasz Wie­czo­rek, nauczy­ciel wspie­ra­ją­cy Dariusz Jabłoński.