Stan­dar­dy Ochro­ny Małoletnich

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

obo­wią­zu­ją­ce od 1 wrze­śnia 2022r.

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2023/2024

Wycho­waw­ca – kar­ta kla­sy­fi­ka­cyj­na 16.1 – vulcan

aktu­ali­za­cja 23 czerw­ca 2020r. 

  • napra­wio­no błąd zli­cza­ją­cy wskaź­nik godzin w kar­cie klasyfikacyjnej

Sta­tut Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

aktu­ali­za­cja 15 lip­ca 2023r.