Pomoc potrze­bu­ją­cym w okre­sie zimy

20 listo­pa­da 2022r.

Woje­wo­da lubel­ski Jolan­ta Szoł­no-Koguc zwra­ca się do miesz­kań­ców woje­wódz­twa lubel­skie­go z apelem…

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

obo­wią­zu­ją­ce od 1 wrze­śnia 2022r.

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2021/2022

18 paź­dzier­ni­ka 2021r.

HARMONOGRAM funk­cjo­no­wa­nia w okre­sie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.

14 maja 2021r.

COVID-19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

29 sierp­nia 2020r.

Wycho­waw­ca – kar­ta kla­sy­fi­ka­cyj­na 16.1 – vulcan

aktu­ali­za­cja 23 czerw­ca 2020r. 

  • napra­wio­no błąd zli­cza­ją­cy wskaź­nik godzin w kar­cie klasyfikacyjnej

Sta­tut Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

aktu­ali­za­cja 6 mar­ca 2023r.