HARMONOGRAM funk­cjo­no­wa­nia w okre­sie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.

14 maja 2021r.

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2020/2021 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

31 sierp­nia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

29 sierp­nia 2020r.

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2020/2021

w przy­go­to­wy­wa­niu

Wycho­waw­ca – kar­ta kla­sy­fi­ka­cyj­na 16.1 – vulcan

upda­te 23 czerw­ca 2020r. 

  • napra­wio­no błąd zli­cza­ją­cy wskaź­nik godzin w kar­cie klasyfikacyjnej

Sta­tut Zespo­łu Szkół Technicznych