Ofer­ta gru­po­we­go ubez­pie­cze­nia EDU Plus dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

26 wrze­śnia 2022r.

Kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi dla rodzi­ców i uczniów

aktu­ali­za­cja 26 wrze­śnia 2022r.

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

obo­wią­zu­ją­ce od 1 wrze­śnia 2022r.

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

Kie­dy są pro­ble­my i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłu­chać, pora­dzić, pomóc. Nie ma tele­fo­nów nie­waż­nych, bła­hych, wszyst­kie roz­mo­wy są istotne.

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2020/2021

18 paź­dzier­ni­ka 2021r.

Dane do przelewu:

aktu­ali­za­cja 22 wrze­śnia 2021r.

Wpła­ta na Radę Rodzi­ców – w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Wpła­ta na ubez­pie­cze­nie NNW ucznia – w tytu­le ope­ra­cji: wpła­ta na ubez­pie­cze­nie, imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Opła­ta za posił­ki w sto­łów­ce w Inter­na­cie ZST – w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, mie­siąc za któ­ry doko­ny­wa­na jest wpłata;

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

Wykaz pod­ręcz­ni­ków na rok szkol­ny 2021/2022

16 czerw­ca 2021r.

HARMONOGRAM funk­cjo­no­wa­nia w okre­sie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.

14 maja 2021r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

14 maja 2021r.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie ZST w Chełmie

14 maja 2021r.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

29 sierp­nia 2020r.

Sta­tut Zespo­łu Szkół Technicznych

Har­mo­no­gram zajęć dodat­ko­wych w roku szkol­nym 2020/2021 – przed­mio­ty ogól­no­kształ­cą­ce i zawodowe

Sza­now­ni Rodzice!

Wycho­dząc naprze­ciw Pań­stwa proś­bom, uprzej­mie infor­mu­je­my, że od paź­dzier­ni­ka roz­po­czę­ły się dodat­ko­we zaję­cia wyrów­naw­cze dla Waszych dzie­ci. Pozwo­lą one poczuć się im pew­niej pod­czas lek­cji. Będzie to świet­na oka­zja do szli­fo­wa­nia wia­do­mo­ści, powtór­ki mate­ria­łu, nad­ro­bie­nia ewen­tu­al­nych zaległości.

Jeże­li Pań­stwo czu­je­cie, że Wasze dzie­ci potrze­bu­ją dodat­ko­we­go wspar­cia te zaję­cia są wła­śnie dla nich.

w trak­cie przygotowywania