Kon­sul­ta­cje z nauczy­cie­la­mi dla rodzi­ców i uczniów

aktu­ali­za­cja – 11 kwiet­nia 2023r.

Pomoc potrze­bu­ją­cym w okre­sie zimy

20 listo­pa­da 2022r.

Woje­wo­da lubel­ski Jolan­ta Szoł­no-Koguc zwra­ca się do miesz­kań­ców woje­wódz­twa lubel­skie­go z apelem…

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2022/2023

TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Ofer­ta gru­po­we­go ubez­pie­cze­nia EDU Plus dla ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

26 wrze­śnia 2022r.

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

obo­wią­zu­ją­ce od 1 wrze­śnia 2022r.

BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

Kie­dy są pro­ble­my i jesteś sam, jest ktoś, kto może wysłu­chać, pora­dzić, pomóc. Nie ma tele­fo­nów nie­waż­nych, bła­hych, wszyst­kie roz­mo­wy są istotne.

Dane do przelewu:

aktu­ali­za­cja 22 wrze­śnia 2021r.

Wpła­ta na Radę Rodzi­ców – w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Wpła­ta na ubez­pie­cze­nie NNW ucznia – w tytu­le ope­ra­cji: wpła­ta na ubez­pie­cze­nie, imię i nazwi­sko ucznia, klasa;

33 8187 0004 5001 0007 7092 0001

Opła­ta za posił­ki w sto­łów­ce w Inter­na­cie ZST – w tytu­le ope­ra­cji: imię i nazwi­sko ucznia, mie­siąc za któ­ry doko­ny­wa­na jest wpłata;

13 1240 2223 1111 0010 0617 3295

HARMONOGRAM funk­cjo­no­wa­nia w okre­sie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r. Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie w związ­ku z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19.

14 maja 2021r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

14 maja 2021r.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie ZST w Chełmie

14 maja 2021r.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Sta­tut Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

aktu­ali­za­cja 6 mar­ca 2023r.