Wykaz pod­ręcz­ni­ków na rok szkol­ny 2021/2022

16 czerw­ca 2021r.

Dekla­ra­cja rodzica/opiekuna praw­ne­go lub wycho­wan­ka peł­no­let­nie­go o poby­cie w inter­na­cie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Oświad­cze­nie rodzi­ca zwią­za­ne z uczęsz­cza­niem dziec­ka do ZST w Chełmie

31 sierp­nia 2020r.

Pro­ce­du­ry COVID-19 na rok szkol­ny 2020/2021 (szko­ła, inter­nat, biblio­te­ka, stołówka)

31 sierp­nia 2020r.

COVID-19 PROCEDURY – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2020/2021

29 sierp­nia 2020r.

Har­mo­no­gram dni wol­nych w roku szkol­nym 2020/2021

w przy­go­to­wy­wa­niu

Sta­tut Zespo­łu Szkół Technicznych