Dekla­ra­cja dostęp­no­ści Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie.

 • Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 

Sta­tus pod wzglę­dem zgod­no­ści z ustawą

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych, z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej:

 • pocho­dzą z róż­nych źródeł,
 • fil­my zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły nie posia­da­ją napi­sów dla osób głuchoniemych,
 • zdję­cia z wyda­rzeń nie posia­da­ją peł­nych opi­sów alternatywnych.
 • część pli­ków nie jest dostęp­nych cyfrowo,
 • czę­ścio­wy brak odpo­wied­niej struk­tu­ry nagłów­ko­wej artykułów,
 • brak opi­sów alter­na­tyw­nych i tytu­łów dla czę­ści zdjęć i obrazków,
 • doku­men­ty PDF nie są popraw­nie odczy­ty­wa­ne przez pro­gra­my dla osób nie­wi­dzą­cych – np. nie­pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­ne tabe­le, wykre­sy, obraz­ki, brak sek­cji nawi­ga­cyj­nych, tytu­łu itp.,
 • brak audio deskryp­cji dla mate­ria­łów mul­ti­me­dial­nych, w szcze­gól­no­ści mul­ti­me­diów nada­wa­nych na żywo.

Wyłą­cze­nia:

 • mapy są wyłą­czo­ne z obo­wiąz­ku zapew­nia­nia dostępności,
 • opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły przed wej­ściem w życie usta­wy o dostęp­no­ści cyfrowej,
 • z uwa­gi na znacz­ny koszt trans­kryp­cji audio na tekst, fil­my nie posia­da­ją zamiesz­czo­nych pli­ków tekstowych.

Dostęp­na strona

 • Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją­cy wyłącz­nie z kla­wia­tu­ry mogą swo­bod­nie poru­szać się po ser­wi­sie za pomo­cą kla­wi­sza Tab + Enter
 • Lin­ki – tak­że te pro­wa­dzą­ce do ser­wi­sów zewnętrz­nych – w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści otwie­ra­ją się w tym samym oknie. Dzię­ki temu użyt­kow­nik ma peł­ną kon­tro­lę nad swo­ją przeglądarką.
 • Zadba­no o odpo­wied­ni kon­trast tek­stu dla tła. Dzię­ki temu mate­ria­ły osa­dzo­ne na stro­nie są czy­tel­ne tak­że dla osób sła­biej widzących.
 • Oso­by zamiesz­cza­ją­ce tek­sty na stro­nie dokła­da­ją sta­rań, aby były one zro­zu­mia­łe oraz for­ma­to­wa­ne w spo­sób zgod­ny z zasa­da­mi dostępności.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

 • Za roz­pa­try­wa­nie uwag i wnio­sków odpo­wia­da: Bar­ba­ra Kossak
 • E‑mail: barbara.kossak@zst.chelm.pl
 • kon­tak przez sekre­ta­riat szkol­ny dzwo­niąc pod numer tele­fo­nu +48 82 560 – 39-31

Każ­dy ma prawo:

 • zgło­sić uwa­gi doty­czą­ce dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny lub jej elementu,
 • zgło­sić żąda­nie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny lub jej elementu,
 • wnio­sko­wać o udo­stęp­nie­nie nie­do­stęp­nej infor­ma­cji w innej alter­na­tyw­nej formie.

Żąda­nie musi zawierać:

 • dane kon­tak­to­we oso­by zgłaszającej,
 • wska­za­nie stro­ny lub ele­men­tu stro­ny, któ­rej doty­czy żądanie,
 • wska­za­nie dogod­nej for­my udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji, jeśli żąda­nie doty­czy udo­stęp­nie­nia w for­mie alter­na­tyw­nej infor­ma­cji niedostępnej.

Roz­pa­trze­nie zgło­sze­nia powin­no nastą­pić nie­zwłocz­nie, naj­póź­niej w cią­gu 7 dni. Jeśli w tym ter­mi­nie zapew­nie­nie dostęp­no­ści albo zapew­nie­nie dostę­pu w alter­na­tyw­nej for­mie nie jest moż­li­we, powin­no nastą­pić naj­da­lej w cią­gu 2 mie­się­cy od daty zgło­sze­nia. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie może zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Przy­go­to­wa­nie oświad­cze­nia w spra­wie dostępności :

Niniej­sze oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia 21.09.2020r.

Meto­da przy­go­to­wa­nia oświadczenia:

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Stro­na inter­ne­to­wa Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane tele­adre­so­we pod­mio­tu publicznego:

Adres: Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko ul. Gra­nicz­na 2, 22 – 100 Chełm

Tel.:+48 82 560 – 39-31

E‑mail: kontakt@zst.chelm.pl

Stro­na inter­ne­to­wa: https://zst.chelm.pl/

Dostęp­ność architektoniczna:

Szko­ła nie jest przy­sto­so­wa­na dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Budy­ek szko­ły nie posia­da pod­jaz­du, miej­sca par­kin­go­we­go, wind, toa­let dosto­so­wa­nych na potrze­by osób niepełnosprawnych.

Infor­ma­cja o dostęp­no­ści tłu­ma­cza języ­ka migowego:

Szko­ła nie posia­da tłu­ma­cza języ­ka migowego.