Dyrek­tor szko­ły – mgr Bar­ba­ra Baluk

V‑ce dyrek­tor szko­ły – mgr Janusz Najda

JĘZYK POLSKI

Moni­ka Dymel

Rena­ta Jokisz –Roguc­ka

Beata Świ­der­ska

Elż­bie­ta Wiewiór

JĘZYK ANGIELSKI

Mag­da­le­na Bajkowska

Aga­ta Suchań

Kata­rzy­na Krzyżak

Kata­rzy­na Łusiak

Wal­de­mar Mierzwa

JĘZYK NIEMIECKI

Joan­na Kępka

Ali­cja Krzywińska

Ane­ta Misiewicz

GEOGRAFIA

Ewa Koziej

CHEMIA

Jani­na Mikulska

BIOLOGIA

Beata Mul­sa­now­ska

WIEDZA O KULTURZE

Rena­ta Jokisz –Roguc­ka

Anna Szu­bar­tow­ska

MATEMATYKA

Doro­ta Lubaś

Edy­ta Sawosz

Anna Makuch

Wie­sław Mazur

Rado­sław Bielak

FIZYKA I ASTRONOMIA

Mar­cin Dąbrowski

Janusz Naj­da

Tere­sa Ziarkowska

JĘZYK ROSYJSKI

Doro­ta Seneczko-Babicz

Mario­la Wnukowska

HISTORIA

Bar­ba­ra Kossak

Anna Szu­bar­tow­ska

Mariusz Śli­wa

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Anna Szu­bar­tow­ska

Mariusz Śli­wa

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jacek Wnę­trzak

RELIGIA

Ks. Mariusz Kruk

Wie­sław Jezierski

Ire­ne­usz Wojtaszak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Joan­na Kępka

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Mario­la Wnukowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zdzi­sław Biały

Dariusz Jabłoń­ski

Miro­sław Marzec

Andrzej Pień­kow­ski

Joan­na Wadowska

INFORMATYKA

Elż­bie­ta Lipska

Mar­cin Dąbrowski

Mariusz Śli­wa

ETYKA

Anna Bar­to­szew­ska

PLASTYKA

Mał­go­rza­ta Durko-Wojtaszak

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Grze­gorz Prus

Emil Sta­chel

Ire­ne­usz Wojtaszak

Grze­gorz Jegorow

TECHNIK ELEKTRYK

Anna Kotu­ła-Dybek

Marek Poli­tow­ski

Woj­ciech Sienkiewicz

Leszek Szum­ski

TECHNIK ELEKTRONIK

Andrzej Dża­man

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sienkiewicz

Zbi­gniew Koprukowniak

TECHNIK INFORMATYK

Iwo­na Szuryga

Grze­gorz Czyżyk

Tomasz Hanc

Arka­diusz Oleszczuk

Janusz Suchoc­ki

Mariusz Śli­wa

Dariusz Wró­blew­ski

Mar­cin Szlendak

TECHNIK MECHANIK

Elż­bie­ta Lipska

Alek­san­der Woźnica

Marek Poli­tow­ski

Dariusz Rój

Jaro­sław Suchań

Dawid Tata­ry­now

TECHNIK MECHATRONIK

Andrzej Dża­man

Anna Kotu­ła-Dybek

Elż­bie­ta Lipska

Tomasz Woj­cie­chow­ski

Dawid Tata­ry­now

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Marek Poli­tow­ski

Jaro­sław Suchań

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Marek Poli­tow­ski

Jaro­sław Suchań

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Elż­bie­ta Lipska

Marek Poli­tow­ski

Jaro­sław Suchań

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Mał­go­rza­ta Durko-Wojtaszak

Beata Mul­sa­now­ska

Doro­ta Seneczko-Babicz

Peda­gog

Iwo­na Sobieszczuk

Rzecz­nik Praw Ucznia

Arka­diusz Oleszczuk

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 14.30 10.00 – 17.00 7.30 – 14.30 7.30 – 14.00 7.30 ‑13.00
Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
11.00 – 15.30 8.00 – 10.30 10.00 – 14.00 - -

Kata­rzy­na Tru­chlew­ska – kie­row­nik internatu

Bar­ba­ra Grochowska

Dari­suz Jakubczak

Maria Mazur

Edy­ta Podkańska

Ali­cja Swatowska

Janusz Soszyń­ski

Rado­sław Bielak

Lucy­na Sidoruk

Dariusz Rój