Dyrek­tor szko­ły – Janusz Najda

V‑ce dyrek­tor szko­ły – Grze­gorz Czyżyk

JĘZYK POLSKI

Moni­ka Dymel

Rena­ta Jokisz –Roguc­ka

Beata Świ­der­ska

Elż­bie­ta Wiewiór

JĘZYK ANGIELSKI

Mag­da­le­na Bajkowska

Kata­rzy­na Krzyżak

Kata­rzy­na Łusiak

Wal­de­mar Mierzwa

Emil Sta­chel

JĘZYK NIEMIECKI

Joan­na Kępka

Ali­cja Krzywińska

Ane­ta Misiewicz

GEOGRAFIA

Ewa Koziej

CHEMIA

Pau­li­na Makuch-Smętkowska

BIOLOGIA

Beata Mul­sa­now­ska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mariusz Śli­wa

MATEMATYKA

Doro­ta Lubaś

Edy­ta Sawosz

Anna Makuch

Wie­sław Mazur

Hen­ryk Dziewulski

FIZYKA

Tere­sa Ziarkowska

JĘZYK ROSYJSKI

Doro­ta Seneczko-Babicz

Mario­la Wnukowska

HISTORIA

Anna Szu­bar­tow­ska

Mariusz Śli­wa

Witold Nowak

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jacek Wnę­trzak

Ewa Koziej

PLASTYKA

Mał­go­rza­ta Durko-Wojtaszak

RELIGIA

Ks. Mariusz Kruk

Wie­sław Jezierski

Ire­ne­usz Wojtaszak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Joan­na Kępka

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Mario­la Wnukowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zdzi­sław Biały

Dariusz Jabłoń­ski

Miro­sław Marzec

Andrzej Pień­kow­ski

Joan­na Wadowska

Mie­czy­sław Czwaliński

INFORMATYKA

Mariusz Śli­wa

Grze­gorz Jegorow

Iwo­na Szuryga

Dariusz Rój

ETYKA

Anna Bar­to­szew­ska

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Grze­gorz Prus

Emil Sta­chel

Ire­ne­usz Wojtaszak

Grze­gorz Jegorow

TECHNIK ELEKTRYK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sienkiewicz

Leszek Szum­ski

Hen­ryk Dziewulski

TECHNIK ELEKTRONIK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sienkiewicz

Zbi­gniew Koprukowniak

Leszek Szum­ski

TECHNIK INFORMATYK

Iwo­na Szuryga

Grze­gorz Czyżyk

Tomasz Hanc

Arka­diusz Oleszczuk

Dariusz Wró­blew­ski

Mar­cin Szlendak

TECHNIK MECHANIK

Elż­bie­ta Lipska

Alek­san­der Woźnica

Dariusz Rój

Jaro­sław Suchań

TECHNIK MECHATRONIK

Andrzej Dża­man

Anna Kotu­ła-Dybek

Elż­bie­ta Lipska

Tomasz Woj­cie­chow­ski

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Jaro­sław Suchań

TECHNIK PROGRAMISTA

Iwo­na Szuryga

Grze­gorz Czyżyk

Arka­diusz Oleszczuk

Mar­cin Szlendak

Dariusz Wró­blew­ski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Jaro­sław Suchań

Andrzej Lip­ski

Anna Kotu­ła-Dybek

Dariusz Rój

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Elż­bie­ta Lipska

Jaro­sław Suchań

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Mał­go­rza­ta Durko-Wojtaszak

Beata Mul­sa­now­ska

Doro­ta Seneczko-Babicz

Peda­gog

Iwo­na Sobieszczuk

Rzecz­nik Praw Ucznia

Agniesz­ka Zając

Godzi­ny pra­cy – peda­gog szkolny

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 15.00 9.00 – 17.00 7.30 – 14.30 7.30 – 13.00 7.30 ‑12.30

Godzi­ny pra­cy – Rzecz­nik Praw Ucznia

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
- 11.40 – 12.25 - - 9.10 – 9.55

Kata­rzy­na Tru­chlew­ska – kie­row­nik internatu

Bar­ba­ra Grochowska

Dari­suz Jakubczak

Maria Mazur

Edy­ta Podkańska

Ali­cja Swatowska

Janusz Soszyń­ski

Rado­sław Bielak

Lucy­na Sidoruk

Dariusz Rój