Dyrek­tor szko­ły – Grze­gorz Czyżyk

V‑ce dyrek­tor szko­ły – Beata Świderska

JĘZYK POLSKI

Moni­ka Dymel

Rena­ta Jokisz –Roguc­ka

Beata Świ­der­ska

Elż­bie­ta Wiewiór

Anna Bar­to­szew­ska

JĘZYK ANGIELSKI

Mag­da­le­na Bajkowska

Kata­rzy­na Krzyżak

Kata­rzy­na Łusiak

Wal­de­mar Mierzwa

Emil Sta­chel

Beata Bia­ło­wąs

JĘZYK NIEMIECKI

Joan­na Kępka

Ali­cja Krzywińska

Ane­ta Misiewicz

GEOGRAFIA

Ewa Koziej

Agniesz­ka Wereszczyńska

CHEMIA

Pau­li­na Makuch-Smętkowska

Jani­na Mikulska

BIOLOGIA

Beata Mul­sa­now­ska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mariusz Śli­wa

MATEMATYKA

Doro­ta Lubaś

Edy­ta Sawosz

Anna Makuch

Wie­sław Mazur

Adam Ziem­ba

FIZYKA

Tere­sa Ziarkowska

Joan­na Grab

JĘZYK ROSYJSKI

Doro­ta Seneczko-Babicz

Mario­la Wnukowska

HISTORIA

Bar­ba­ra Kossak

Anna Szu­bar­tow­ska

Mariusz Śli­wa

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jacek Wnę­trzak

Moni­ka Niedźwiecka

Ewa Koziej

PLASTYKA

Samu­el Najda

Ewa Słom­czyń­ska

RELIGIA

Ks. Tomasz Milo

Wie­sław Jezierski

Ire­ne­usz Wojtaszak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Joan­na Kępka

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Mario­la Wnukowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zdzi­sław Biały

Dariusz Jabłoń­ski

Miro­sław Marzec

Andrzej Pień­kow­ski

Joan­na Wadowska

Mie­czy­sław Czwaliński

INFORMATYKA

Mariusz Śli­wa

Grze­gorz Jegorow

Iwo­na Szuryga

Tomasz Hanc

Grze­gorz Jegorow

Elż­bie­ta Senderska

Maciej Sta­chi­ra

Grze­gorz Czyżyk

Moni­ka Gorczyca

ETYKA

Anna Bar­to­szew­ska

Agniesz­ka Olbryk- Dziaduszyńska

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Mariusz Śli­wa

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Grze­gorz Prus

Emil Sta­chel

Ire­ne­usz Wojtaszak

Grze­gorz Jegorow

Samu­el Najda

TECHNIK ELEKTRYK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sienkiewicz

Leszek Szum­ski

Zbi­gniew Koprukowniak

Tomasz Woj­cie­chow­ski

TECHNIK ELEKTRONIK

Anna Kotu­ła-Dybek

Woj­ciech Sienkiewicz

Zbi­gniew Koprukowniak

Leszek Szum­ski

TECHNIK INFORMATYK

Iwo­na Szuryga

Grze­gorz Czyżyk

Tomasz Hanc

Arka­diusz Oleszczuk

Dariusz Wró­blew­ski

Mar­cin Szlendak

Moni­ka Gorczyca

Elż­bie­ta Senderska

TECHNIK MECHANIK

Elż­bie­ta Lipska

Alek­san­der Woźnica

Dariusz Rój

Jaro­sław Suchań

TECHNIK MECHATRONIK

Andrzej Dża­man

Anna Kotu­ła-Dybek

Elż­bie­ta Lipska

Tomasz Woj­cie­chow­ski

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Jaro­sław Suchań

TECHNIK PROGRAMISTA

Iwo­na Szuryga

Moni­ka Gorczyca

Arka­diusz Oleszczuk

Mar­cin Szlendak

Dariusz Wró­blew­ski

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Jaro­sław Suchań

Andrzej Lip­ski

Anna Kotu­ła-Dybek

Dariusz Rój

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Janusz Falen­ta

Andrzej Lip­ski

Elż­bie­ta Lipska

Jaro­sław Suchań

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Beata Mul­sa­now­ska

Marze­na Struska

Peda­gog

Iwo­na Sobieszczuk

Rzecz­nik Praw Ucznia

Agniesz­ka Zając

Psy­cho­log

Pau­li­na Kruczyńska

Godzi­ny pra­cy – peda­gog szkolny

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 (godz. dodatkowa) 07.00 – 13.00 7.30 – 12.00 8.00 – 12.00
Word­Press Table

Godzi­ny pra­cy – Rzecz­nik Praw Ucznia

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
- 11.40 – 12.25 - - 9.10 – 9.55
Word­Press Table

Godzi­ny pra­cy – Psycholog

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
8.30 – 14.30 11.30 – 16.30 — — — – 8.15 – 9.15 (godz. dodat­ko­wa) 9.15 – 14.15 — — — –
Word­Press Table

Kata­rzy­na Tru­chlew­ska – kie­row­nik internatu

Bar­ba­ra Grochowska

Dari­suz Jakubczak

Maria Mazur

Edy­ta Podkańska

Ali­cja Swatowska

Janusz Soszyń­ski

Rado­sław Bielak

Lucy­na Sidoruk

Dariusz Rój