Pli­ki do pobrania

Doku­men­ty szkolne

Zbiór pro­ce­dur COVID-19 na rok szkol­ny 2022/2023

obo­wią­zu­ją­ce od dnia 1 wrze­śnia 2022r.

Dekla­ra­cja dostęp­no­ści stro­ny internetowej

Sta­tut Tech­ni­kum Nr 2

aktu­ali­za­cja 3 mar­ca 2021r.

Sta­tut Bran­żo­wej Szko­ły I Stop­nia Nr 2

aktu­ali­za­cja 15 lute­go 2021r.

Wizja i misja szko­ły – dokument

Doku­men­ty inne

Pro­ce­du­ry skre­śle­nia ucznia