Nazwa projektu: „Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju”

Od dnia 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Technicznych realizowany jest projekt pt.: „Inwestycje w kompetencje zawodowe przyszłością rozwoju kraju” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, a partnerem są szkoły wchodzące w skład naszego Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie.

Projekt zakłada udział 170 uczniów w dodatkowych 40 godzinnych praktykach zawodowych w zakładach przemysłowych z terenu Chełma oraz udział 40 uczniów w miesięcznych stażach w zakładach przemysłowych województwa mazowieckiego oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

W okresie luty 2013- wrzesień 2013 nawiązaliśmy współpracę z zakładami z terenu Chełma takimi jak:. MARK-MOT, OPUS IT, AUTOELEKTRONIKA, AUTO-SERVICE, INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, IMAGE, PC PLUS, w których 30 uczniów odbyło dodatkowe 40 godzinne praktyki zawodowe. W miesiącu lipcu 10 uczniów z klas trzecich Technikum mechanicznego i 10 uczniów Technikum informatycznego wyjechało do Warszawy na miesięczne staże. Uczniowie odbywali staże w zakładach przemysłowych z branży mechanicznej i informatycznej: GMP , BIT LIFE, Torn, SKUTER SERVICE, AUTO-SERVICE.

Udział uczniów w praktykach i stażach pozwala skorzystać z doświadczeń firm w zakresie wdrażania nowych technologii, poznać rzeczywiste warunki pracy oraz oczekiwania pracodawców. Doposażenie 6 pracowni zawodowych (elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, obrabiarek CNC, informatycznej i grafiki komputerowej oraz samochodowej) w nowoczesny sprzęt przyczyni się do wzrostu kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów, tak cenionych przez pracodawców.

Nazwa projektu: „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie

z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie

Czas trwania projektu: od 31 grudnia 2009 roku do 30 września 2013 roku

Nazwa projektu: „Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”

Od dnia 01 marca 2010 r. do 29 lutego 2012 r. w Technikum Nr 2 realizowany jest projekt pt.: „Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego”  w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie. Bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie i uczennice klas drugich.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacji zawodowej szkoły poprzez zaktywizowanie młodzieży w dążeniu do zdobywania wiedzy i kreatywnego stosowania jej w praktyce na rynku pracy. Powyższy cel realizowany będzie poprzez: stworzenie bazy dydaktycznej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika informatyka, opanowanie umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami i technikami, tworzenie nowej jakości wiedzy i umiejętności oraz nowoczesnych form kształcenia, poznanie możliwości rozwoju zawodowego.

Chcemy realizować treści związane z ekonomią i specyfiką zawodów, doskonalić umiejętności adaptacji na regionalnym rynku pracy oraz kształtować postawy prospołeczne, aktywności zawodowej, samodoskonalenia we współpracy z lokalnymi zakładami pracy.

Nazwa projektu: "Społeczeństwo wykształcone największy kapitał współczesnego kraju"

W dniu 24.07.2008r. został złożony projekt pt. „Społeczeństwo wykształcone – największy kapitał współczesnego kraju”, który będzie realizowany od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.05 2011r. przez Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Technicznych w Chełmie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów, którzy od roku szk. 2009/2010 będą w klasie III i IV Technikum.

Nazwa projektu: Szkoła bez przemocy

Społeczność Zespołu Szkół Technicznychw w Chełmie, już po raz trzeci, przystąpiła do ogólnopolskiej kamapani społecznej “Szkoły bez przemocy”, tym samym zobowiązała się do przestrzegania przygotowanego przez Radę Programową kodeksu “Szkoły bez przemocy” oraz budowania systemu przeciwdziałania przemoci i agresji we współpracy z lokalnymi organizacjami. Otrzymaliśmy tytuł “Szkoły uczesyniczącej w programie Szkoła bez przemocy”,a w latach ubiegłych certyfikaty, potwierdzające, że jesteśmy placówką bezpieczną, przyjazną uczniom, rodzicom i nauczycielom. Zaplanowane i zrealizowane zadania obejmowały nie tylko problematykę przemocy i agresji rówieśniczej, ale także pozytywnej relacji nauczyciel-uczeń, profilaktykę spożycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy wśróð młodzieży, zwyczajów związanych z korzystaniem z Internetu, form zaangażowania społecznego i postaw obywatelskich uczniów. Efektem podjętych zadań i inicjatyw było zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w szkole i środowisku lokalnym, wzrost świadomości tak ważnego społecznie problemu, jaim jest przemoc oraz jednogłośna deklaracja całej społeczności szkolnej “Nie – dla agresji i przemocy”, którą wspólnie złożyliśmy 5 czerwca 2009 r. – z okazji Szkolnego Dnia Szkoły bez Przemocy.

Nazwa projektu: "Szkoła Marzeń" - Technikum nr 2

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z obszarów wiejskich dzięki współpracy między społecznościami szkolnymi, wymianie informacji i doświadczeń oraz wspólnie podejmowanym działaniom. Cel osiągnięty zostanie dzięki powołaniu Forum Samorządów Uczniowskich składającego się z przedstawicieli chełmskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W projekcie zrealizowano działania z zakresu promocji projektu, dziennikarstwa, autoprezentacji, ogłoszono i przeprowadzono konkurs filmowy, wycieczki, zajęcia sportowe, badania ankietowe wśród młodzieży chełmskich szkół ponadgimnazjalnych oraz zorganizowano I Chełmskie Spotkania Młodzieży Aktywnej.

W ramach programu zakupiony został sprzęt technodydaktyczny, który służy realizacji projektu, w tym: dwa zestawy komputerowe, drukarki, kamera, aparat cyfrowy oraz elementy wyposażenia szkoły: tablice, materiały wystawiennicze – wyposażenie stoiska promocyjnego szkoły, banery, sprzęt sportowy.

Nazwa projektu: "Przyjazna Szkoła"

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła brała udział w projekcie „przyjazna szkoła”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, który został wyłoniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt na terenie całej Polski, realizuje Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach.W ramach „przyjaznej szkoły”, każda placówka edukacyjna realizowała swój projekt rozwojowy.

Zespół Szkół Technicznych podjął realizację projektu z obszaru doradztwa zawodowego pod hasłem „Szkolny Klub Kariery”. Celem prjektu było przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w Polsce i krajach UE. Szkoła otrzymała środki finansowe na prowadzenie zajęć dodatkowych, sprzęt do realizacji zajęć, książki i publikacje o sztuce filmowej, oprogramowanie do obsługi platformy elektronicznej.

Strona projektu - Przyjazna Szkoła