Nazwa pro­jek­tu: „Inwe­sty­cje w kom­pe­ten­cje zawo­do­we przy­szło­ścią roz­wo­ju kraju”

Od dnia 1 lute­go 2013 r. do 31 grud­nia 2014 r. w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych reali­zo­wa­ny jest pro­jekt pt.: „Inwe­sty­cje w kom­pe­ten­cje zawo­do­we przy­szło­ścią roz­wo­ju kra­ju” w ramach Prio­ry­te­tu IX. Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach, Dzia­ła­nie 9.2 Pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści i jako­ści szkol­nic­twa zawo­do­we­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludzki.

Głów­nym Bene­fi­cjen­tem pro­jek­tu jest Sto­wa­rzy­sze­nie Roz­wo­ju Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej „Tria­da”, a part­ne­rem są szko­ły wcho­dzą­ce w skład nasze­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

Pro­jekt zakła­da udział 170 uczniów w dodat­ko­wych 40 godzin­nych prak­ty­kach zawo­do­wych w zakła­dach prze­my­sło­wych z tere­nu Cheł­ma oraz udział 40 uczniów w mie­sięcz­nych sta­żach w zakła­dach prze­my­sło­wych woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go oraz wypo­sa­że­nie szko­ły w pomo­ce dydaktyczne.

W okre­sie luty 2013- wrze­sień 2013 nawią­za­li­śmy współ­pra­cę z zakła­da­mi z tere­nu Cheł­ma taki­mi jak:. MARK-MOT, OPUS IT, AUTOELEKTRONIKA, AUTO-SERVICE, INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, IMAGE, PC PLUS, w któ­rych 30 uczniów odby­ło dodat­ko­we 40 godzin­ne prak­ty­ki zawo­do­we. W mie­sią­cu lip­cu 10 uczniów z klas trze­cich Tech­ni­kum mecha­nicz­ne­go i 10 uczniów Tech­ni­kum infor­ma­tycz­ne­go wyje­cha­ło do War­sza­wy na mie­sięcz­ne sta­że. Ucznio­wie odby­wa­li sta­że w zakła­dach prze­my­sło­wych z bran­ży mecha­nicz­nej i infor­ma­tycz­nej: GMP , BIT LIFE, Torn, SKUTER SERVICE, AUTO-SERVICE.

Udział uczniów w prak­ty­kach i sta­żach pozwa­la sko­rzy­stać z doświad­czeń firm w zakre­sie wdra­ża­nia nowych tech­no­lo­gii, poznać rze­czy­wi­ste warun­ki pra­cy oraz ocze­ki­wa­nia pra­co­daw­ców. Dopo­sa­że­nie 6 pra­cow­ni zawo­do­wych (elek­trycz­nej, elek­tro­nicz­nej, mecha­tro­nicz­nej, obra­bia­rek CNC, infor­ma­tycz­nej i gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej oraz samo­cho­do­wej) w nowo­cze­sny sprzęt przy­czy­ni się do wzro­stu kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych uczniów, tak cenio­nych przez pracodawców.

Nazwa pro­jek­tu: „Mło­dzie­żo­we Uni­wer­sy­te­ty Matematyczne”

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludzki

Prio­ry­tet III. Wyso­ka jakość sys­te­mu oświaty

Dzia­ła­nie 3.3. Popra­wa jako­ści kształcenia

Pod­dzia­ła­nie 3.3.4. Moder­ni­za­cja tre­ści i metod kształcenia

Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny przez Uni­wer­sy­tet Rze­szow­ski w partnerstwie

z Uni­wer­sy­te­tem Jagiel­loń­skim i Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łą Zawo­do­wą w Chełmie

Czas trwa­nia pro­jek­tu: od 31 grud­nia 2009 roku do 30 wrze­śnia 2013 roku

Nazwa pro­jek­tu: „Wie­dza i umie­jęt­no­ści dro­gą do suk­ce­su zawodowego”

Od dnia 01 mar­ca 2010 r. do 29 lute­go 2012 r. w Tech­ni­kum Nr 2 reali­zo­wa­ny jest pro­jekt pt.: „Wie­dza i umie­jęt­no­ści dro­gą do suk­ce­su zawo­do­we­go” w ramach Prio­ry­te­tu IX. Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach, Dzia­ła­nie 9.2 Pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści i jako­ści szkol­nic­twa zawo­do­we­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludz­ki 2007 – 2013, Pod­dzia­ła­nie. Bez­po­śred­ni­mi bene­fi­cjen­ta­mi są ucznio­wie i uczen­ni­ce klas drugich.

Celem pro­jek­tu jest wzmoc­nie­nie atrak­cyj­no­ści i pod­nie­sie­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cji zawo­do­wej szko­ły poprzez zak­ty­wi­zo­wa­nie mło­dzie­ży w dąże­niu do zdo­by­wa­nia wie­dzy i kre­atyw­ne­go sto­so­wa­nia jej w prak­ty­ce na ryn­ku pra­cy. Powyż­szy cel reali­zo­wa­ny będzie poprzez: stwo­rze­nie bazy dydak­tycz­nej do egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we tech­ni­ka infor­ma­ty­ka, opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się naj­now­szy­mi tech­no­lo­gia­mi i tech­ni­ka­mi, two­rze­nie nowej jako­ści wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz nowo­cze­snych form kształ­ce­nia, pozna­nie moż­li­wo­ści roz­wo­ju zawodowego.

Chce­my reali­zo­wać tre­ści zwią­za­ne z eko­no­mią i spe­cy­fi­ką zawo­dów, dosko­na­lić umie­jęt­no­ści adap­ta­cji na regio­nal­nym ryn­ku pra­cy oraz kształ­to­wać posta­wy pro­spo­łecz­ne, aktyw­no­ści zawo­do­wej, samo­do­sko­na­le­nia we współ­pra­cy z lokal­ny­mi zakła­da­mi pracy.

Nazwa pro­jek­tu: „Spo­łe­czeń­stwo wykształ­co­ne naj­więk­szy kapi­tał współ­cze­sne­go kraju”

W dniu 24.07.2008r. został zło­żo­ny pro­jekt pt. „Spo­łe­czeń­stwo wykształ­co­ne – naj­więk­szy kapi­tał współ­cze­sne­go kra­ju”, któ­ry będzie reali­zo­wa­ny od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.05 2011r. przez Tech­ni­kum Nr 2 przy Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w ramach Prio­ry­te­tu IX. Roz­wój wykształ­ce­nia i kom­pe­ten­cji w regio­nach. Dzia­ła­nie 9.2 Pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści i jako­ści szkol­nic­twa zawo­do­we­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Kapi­tał Ludz­ki. Wspar­ciem zosta­nie obję­tych 80 uczniów, któ­rzy od roku szk. 2009/2010 będą w kla­sie III i IV Technikum.

Nazwa pro­jek­tu: Szko­ła bez przemocy

Spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nychw w Cheł­mie, już po raz trze­ci, przy­stą­pi­ła do ogól­no­pol­skiej kama­pa­ni spo­łecz­nej „Szko­ły bez prze­mo­cy”, tym samym zobo­wią­za­ła się do prze­strze­ga­nia przy­go­to­wa­ne­go przez Radę Pro­gra­mo­wą kodek­su „Szko­ły bez prze­mo­cy” oraz budo­wa­nia sys­te­mu prze­ciw­dzia­ła­nia prze­mo­ci i agre­sji we współ­pra­cy z lokal­ny­mi orga­ni­za­cja­mi. Otrzy­ma­li­śmy tytuł „Szko­ły ucze­sy­ni­czą­cej w pro­gra­mie Szko­ła bez przemocy”,a w latach ubie­głych cer­ty­fi­ka­ty, potwier­dza­ją­ce, że jeste­śmy pla­ców­ką bez­piecz­ną, przy­ja­zną uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom. Zapla­no­wa­ne i zre­ali­zo­wa­ne zada­nia obej­mo­wa­ły nie tyl­ko pro­ble­ma­ty­kę prze­mo­cy i agre­sji rówie­śni­czej, ale tak­że pozy­tyw­nej rela­cji nauczy­ciel-uczeń, pro­fi­lak­ty­kę spo­ży­cia alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków i dopa­la­czy wśróð mło­dzie­ży, zwy­cza­jów zwią­za­nych z korzy­sta­niem z Inter­ne­tu, form zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go i postaw oby­wa­tel­skich uczniów. Efek­tem pod­ję­tych zadań i ini­cja­tyw było zwięk­sza­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa w szko­le i śro­do­wi­sku lokal­nym, wzrost świa­do­mo­ści tak waż­ne­go spo­łecz­nie pro­ble­mu, jaim jest prze­moc oraz jed­no­gło­śna dekla­ra­cja całej spo­łecz­no­ści szkol­nej „Nie – dla agre­sji i prze­mo­cy”, któ­rą wspól­nie zło­ży­li­śmy 5 czerw­ca 2009 r. – z oka­zji Szkol­ne­go Dnia Szko­ły bez Przemocy.

Nazwa pro­jek­tu: „Szko­ła Marzeń” – Tech­ni­kum nr 2

Nad­rzęd­nym celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie szans edu­ka­cyj­nych i życio­wych uczniów z obsza­rów wiej­skich dzię­ki współ­pra­cy mię­dzy spo­łecz­no­ścia­mi szkol­ny­mi, wymia­nie infor­ma­cji i doświad­czeń oraz wspól­nie podej­mo­wa­nym dzia­ła­niom. Cel osią­gnię­ty zosta­nie dzię­ki powo­ła­niu Forum Samo­rzą­dów Uczniow­skich skła­da­ją­ce­go się z przed­sta­wi­cie­li chełm­skich szkół gim­na­zjal­nych i ponadgimnazjalnych.

W pro­jek­cie zre­ali­zo­wa­no dzia­ła­nia z zakre­su pro­mo­cji pro­jek­tu, dzien­ni­kar­stwa, auto­pre­zen­ta­cji, ogło­szo­no i prze­pro­wa­dzo­no kon­kurs fil­mo­wy, wyciecz­ki, zaję­cia spor­to­we, bada­nia ankie­to­we wśród mło­dzie­ży chełm­skich szkół ponad­gim­na­zjal­nych oraz zor­ga­ni­zo­wa­no I Chełm­skie Spo­tka­nia Mło­dzie­ży Aktywnej.

W ramach pro­gra­mu zaku­pio­ny został sprzęt tech­no­dy­dak­tycz­ny, któ­ry słu­ży reali­za­cji pro­jek­tu, w tym: dwa zesta­wy kom­pu­te­ro­we, dru­kar­ki, kame­ra, apa­rat cyfro­wy oraz ele­men­ty wypo­sa­że­nia szko­ły: tabli­ce, mate­ria­ły wysta­wien­ni­cze – wypo­sa­że­nie sto­iska pro­mo­cyj­ne­go szko­ły, bane­ry, sprzęt sportowy.

Nazwa pro­jek­tu: „Przy­ja­zna Szkoła”

W roku szkol­nym 2007/2008 szko­ła bra­ła udział w pro­jek­cie „przy­ja­zna szko­ła”, współ­fi­nan­so­wa­nym z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go, któ­ry został wyło­nio­ny w kon­kur­sie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej. Pro­jekt na tere­nie całej Pol­ski, reali­zu­je Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców na Rzecz Pomo­cy Szko­łom „Przy­ja­zna Szko­ła” z sie­dzi­bą w Mysłowicach.W ramach „przy­ja­znej szko­ły”, każ­da pla­ców­ka edu­ka­cyj­na reali­zo­wa­ła swój pro­jekt rozwojowy.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych pod­jął reali­za­cję pro­jek­tu z obsza­ru doradz­twa zawo­do­we­go pod hasłem „Szkol­ny Klub Karie­ry”. Celem prjek­tu było przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do wej­ścia na rynek pra­cy w Pol­sce i kra­jach UE. Szko­ła otrzy­ma­ła środ­ki finan­so­we na pro­wa­dze­nie zajęć dodat­ko­wych, sprzęt do reali­za­cji zajęć, książ­ki i publi­ka­cje o sztu­ce fil­mo­wej, opro­gra­mo­wa­nie do obsłu­gi plat­for­my elektronicznej.

Stro­na pro­jek­tu – Przy­ja­zna Szkoła