Peda­gog szkolny

Dro­gi uczniu!

Przyjdź poroz­ma­wiać do peda­go­ga szkol­ne­go gdy:

  • chciał­byś porozmawiać

  • czu­jesz, że nikt Cię nie rozumie

  • masz pro­blem i nie wiesz jak go rozwiązać

  • masz cie­ka­we pomy­sły któ­re chciał­byś zrealizować

  • chcesz podzie­lić się swo­ją rado­ścią, sukcesem

  • masz pro­ble­my rodzin­ne, znaj­du­jesz się w trud­nej sytu­acji materialnej

Przyjdź tak­że z każ­dą inną spra­wą, z któ­rą sam nie potra­fisz sobie poradzić.

Zapra­szam tak­że Rodzi­ców i Nauczy­cie­li do dia­lo­gu i współ­pra­cy dla dobra „naszych wspól­nych dzieci”.

Iwo­na Sobieszczuk

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 15.00 9.00 – 17.00 7.30 – 14.30 7.30 – 13.00 7.30 ‑12.30