Peda­gog szkolny

Dro­gi uczniu!

Przyjdź poroz­ma­wiać do peda­go­ga szkol­ne­go gdy:

  • chciał­byś porozmawiać
  • czu­jesz, że nikt Cię nie rozumie
  • masz pro­blem i nie wiesz jak go rozwiązać
  • masz cie­ka­we pomy­sły któ­re chciał­byś zrealizować
  • chcesz podzie­lić się swo­ją rado­ścią, sukcesem
  • masz pro­ble­my rodzin­ne, znaj­du­jesz się w trud­nej sytu­acji materialnej

Przyjdź tak­że z każ­dą inną spra­wą, z któ­rą sam nie potra­fisz sobie poradzić.

Zapra­szam tak­że Rodzi­ców i Nauczy­cie­li do dia­lo­gu i współ­pra­cy dla dobra „naszych wspól­nych dzieci”.

Iwo­na Sobiesz­czuk – pedagog

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
07.30 – 12.30 13.00 – 16.00 16.00 – 17.00 (godz. dodatkowa) 07.00 – 13.00 7.30 – 12.00 8.00 – 12.00
Word­Press Tables Plugin

Pau­li­na Kru­czyń­ska – psycholog

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
8.30 – 14.30 11.30 – 16.30 — — — – 8.15 – 9.15 (godz. dodat­ko­wa) 9.15 – 14.15 — — — –
Word­Press Tables Plugin

Agniesz­ka Zubi­le­wicz-Zając – peda­gog specjalny

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
11.30 – 14.30 7.30 – 8.30 (godz. dodat­ko­wa) 8.30 – 14.30 11.30 – 15.30 11.30 – 15.00 7.30 – 13.00
Word­Press Tables Plugin

Anna Bar­to­szew­ska – logopeda

Godzi­ny pracy

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
— — — – 7.30 – 8.15 — — — – — — — – 8.20 – 9.05
Word­Press Tables Plugin