Peda­gog szkolny

Dro­gi uczniu!

Przyjdź poroz­ma­wiać do peda­go­ga szkol­ne­go gdy:

  • chciał­byś porozmawiać
  • czu­jesz, że nikt Cię nie rozumie
  • masz pro­blem i nie wiesz jak go rozwiązać
  • masz cie­ka­we pomy­sły któ­re chciał­byś zrealizować
  • chcesz podzie­lić się swo­ją rado­ścią, sukcesem
  • masz pro­ble­my rodzin­ne, znaj­du­jesz się w trud­nej sytu­acji materialnej

Przyjdź tak­że z każ­dą inną spra­wą, z któ­rą sam nie potra­fisz sobie poradzić.

Zapra­szam tak­że Rodzi­ców i Nauczy­cie­li do dia­lo­gu i współ­pra­cy dla dobra „naszych wspól­nych dzieci”.