Ochro­na Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zespo­le Szkół Technicznych
im. gen. Zyg­mun­ta Bohusza-Szyszko
w Chełmie

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), informuję:

Admi­ni­stra­to­rem Pana/i danych oso­bo­wych jest szko­ła: Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie przy ul.Granicznej 2, repre­zen­to­wa­ny przez Dyrek­to­ra szkoły.

Dane kon­tak­to­we inspek­to­ra ochro­ny danych w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie są następujące:

Adres kore­spon­den­cyj­ny:
Inspek­tor Ochro­ny Danych
Zespo­le Szkół Technicznych
im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Chełmie
ul. Gra­nicz­na 2
20 – 100 Chełm

tel.: 82 560 – 39-31

e‑mail: iodo@zst.chelm.pl

Moni­to­ring