Dla­cze­go war­to wybrać ZST?

W naszej Szko­le oprócz wyso­kiej jako­ści naucza­nia zapew­nia­my dobrą i przy­ja­zną atmos­fe­rę pra­cy. W osią­gnię­ciu suk­ce­su poma­ga­ją nauczy­cie­le. Wszy­scy posia­da­ją wykształ­ce­nie wyż­sze z przy­go­to­wa­niem peda­go­gicz­nym. Więk­szość nauczy­cie­li w naszej szko­le to nauczy­cie­le dyplo­mo­wa­ni, któ­rzy mają przy­go­to­wa­nie do naucza­nia dwóch, a nawet trzech przed­mio­tów co znacz­nie uła­twia holi­stycz­ne spoj­rze­nie na kształ­ce­nie i wycho­wa­nie mło­dych ludzi.

Posia­da­my kadrę nauczy­cie­li bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ną do naucza­nia przed­mio­tów zawo­do­wych. Nauczy­cie­le mają wie­lo­let­nią prak­ty­kę w naucza­niu przed­mio­tów . Uczy­my wia­do­mo­ści i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych i przy­dat­nych dla zawodu.