Andrzej­ki w ZST

Andrzej­ki w ZST

gru­dzień 2022r.

Andrzej­ki to dzień jedy­ny w swo­im rodza­ju.
Wte­dy to – zgod­nie z tra­dy­cją – św. Andrzej uchy­la rąb­ka tajem­ni­cy i za spra­wą zna­ków i wróżb pod­po­wia­da nam, co nas będzie cze­kać w przy­szło­ści. 30 listo­pa­da Samo­rząd Uczniow­ski przy­go­to­wał wróż­by andrzej­ko­we dla wszyst­kich uczniów ZST. W tym dniu prze­po­wia­da­no przy­szłość za pomo­cą kostek do gry czy spe­cjal­nych kubecz­ków pod któ­ry­mi ukry­ły się obraz­ki
wska­zu­ją­ce co nas cze­ka w naj­bliż­szym cza­sie. Każ­dy uczest­nik andrzej­ko­wych zabaw z nie­cier­pli­wo­ścią prze­kłu­wał papie­ro­we ser­ce, aby odczy­tać imię swo­jej sym­pa­tii. Jed­nak naj­cie­kaw­szym i naj­bar­dziej wido­wi­sko­wym akcen­tem dnia był kon­kurs „Posta­cio­we Top Model”. Pod­czas kon­kur­su spo­śród osób prze­bra­nych za róż­no­rod­ne posta­cie z bajek, fil­mów, gier czy świa­ta muzy­ki – komi­sja w skła­dzie : Pan Dyrek­tor Grze­gorz Czy­żyk, Pani Wice­dy­rek­tor Beata Świ­der­ska, Pani Pau­li­na Makuch – Smęt­kow­ska i Pan Ire­ne­usz Woj­ta­szak – wyróż­ni­li uczniów, któ­rzy mie­li naj­cie­kaw­szy pomysł na swo­je prze­bra­nie.

Autor­ką zdjęć w gale­rii jest uczen­ni­ca kla­sy 4GI – Oli­wia Nadolska.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„198”]