Podzię­ko­wa­nia

Podzię­ko­wa­nia

12 grud­nia 2022r.

W poje­dyn­kę może­my zro­bić tak mało,
 razem może­my zro­bić tak wie­le.
Helen Kel­ler

W imie­niu spo­łecz­no­ści Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Z. Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w orga­ni­za­cję świą­tecz­ne­go kier­ma­szu „Dla Emil­ki”. Dzię­ku­je­my naszym wyjąt­ko­wym uczniom, któ­rzy udo­wod­ni­li, że szko­ła to nie tyl­ko miej­sce nauki, ale rów­nież prze­strzeń otwar­ta na dru­gie­go czło­wie­ka i jego potrze­by. Dzię­ku­je­my rodzi­com, absol­wen­tom, nauczy­cie­lom, pra­cow­ni­kom szko­ły i eme­ry­tom, któ­rzy ofe­ru­jąc Emil­ce dar ser­ca, spra­wi­li, że zbli­ża­ją­ce się Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia będą mia­ła magicz­ną moc. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my gościom, któ­rzy w sobo­tę 10.12.2022r. odwie­dzi­li Zespół Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie lub stro­nę Fun­da­cji Sie­po­ma­ga i doło­ży­li sym­bo­licz­ną zło­tó­wecz­kę do ope­ra­cji ser­dusz­ka Emil­ki Tacza­ły, spra­wia­jąc, że nasza szko­ła sta­ła się miej­scem wzru­szeń.

Dzię­ku­je­my spon­so­rom: Agen­cja Rekla­mo­wa SUN­graf, Awan­gar­da Salon Fry­zjer­ski, Beau­ty Queen Juli­ta Lekan, Beau­ty – Ewe­li­na Deni­siuk, Cen­trum Odno­wy Bio­lo­gicz­nej, Cheł­miń­scy Przy­chod­nia wete­ry­na­ryj­na, Chełm­skie Linie Auto­bu­so­we, Cen­trum Tech­ni­ki Narzę­dzio­wej Elek­tro­met Zale­wa Spół­ka Jaw­na, CHDK Chełm, ChKS Arka Chełm, ChKS Cheł­mian­ka Chełm, Cukier­ni Gre­la Michał, Dach Expert Dariusz Dudziak, Den­ta­max – Gabi­net Sto­ma­to­lo­gicz­ny, F.H.U.VIKI Rena­ta Ski­ba, Foto Kacz­mar­ski, Gaj­ka Design – Ewe­li­na Gar­dziń­ska, Gale­ria Chełm, H.P.U. Sla­wex Janusz Sła­wiń­ski, Komen­da Miej­ska Poli­cji w Cheł­mie, Kwia­ciar­nia Ike­ba­na, Mobil­ne Usłu­gi Fit­ness – Rado­sław Bie­rza­now­ski, Mon­di Doro­husk, Nowy Tydzień Chełm­ski, Per­fu­me­ria Basia, Per­fu­me­ria Doug­glas, Poli­ce­al­na Szko­ła Wiliams Chełm, Radio Bon Ton, Restau­ra­cja Kozak, Sun Solu­tion Sp. z o.o., Super Tydzień Chełm­ski, Start Regent Paw­łów, Stu­dio Kosme­tycz­ne Gla­mur, Stu­dio Medy­cy­ny Este­tycz­nej i Kosme­to­lo­gii Kin­ga Steć, Stu­dio Tor­tów Justy­na Kra­szew­ska, Stu­dio Uro­dy Ewe­li­na Sobie­siak, Szko­ła Poli­ce­al­na – Medycz­ne Stu­dium Zawo­do­we im. Wła­dy­sła­wy Szoc w Cheł­mie, Woj­sko­we Cen­trum Rekru­ta­cji w Cheł­mie, WySpa – Salon Odno­wy Bio­lo­gicz­nej, Zakład Kar­ny we Wło­da­wie, Zespół Muzycz­ny Natu­ral­ni, 19 Nad­bu­żań­skiej Bry­ga­dzie Obro­ny Tery­to­rial­nej za udzie­lo­ne wspar­cie rze­czo­we i życz­li­wość.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim ludziom dobrej woli, któ­rzy wspar­li nas w orga­ni­za­cji kier­ma­szu świą­tecz­ne­go „Dla Emil­ki”.

Dzię­ku­je­my za bez­in­te­re­sow­ną pomoc, otwar­te ser­ce i życz­li­wość, któ­rą od Pań­stwa otrzy­ma­li­śmy. Jeste­śmy nie­zmier­nie wdzięcz­ni za każ­dy dar serca.

Z wyra­za­mi wdzięcz­no­ści
W imie­niu Spo­łecz­no­ści Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie
Edy­ta Sawosz, Beata Świ­der­ska, Grze­gorz Czyżyk