Pamię­ci o zmar­łych Pra­cow­ni­kach ZST

Pamię­ci o zmar­łych Pra­cow­ni­kach ZST

30 paź­dzier­ni­ka 2021r.

Umar­łych wiecz­ność dotąd trwa, dokąd pamię­cią im się pła­ci
- Wisła­wa Szymborska

1 listo­pa­da obcho­dzi­my Dzień Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry został usta­no­wio­ny w 837 roku przez papie­ża Grze­go­rza IV. Tego dnia, zgod­nie z wia­rą i pol­ską tra­dy­cją odwie­dza­my cmen­ta­rze, by zapa­lić zni­cze i pomo­dlić się za zmar­łych krew­nych i przy­ja­ciół. Świa­tło palą­ce­go się zni­cza na nagrob­ku jest sym­bo­lem naszej pamięci.

Przed­sta­wi­cie­le Samo­rzą­du Uczniow­skie­go i kla­sy 4GI J.Przybylska, P.Prucnal i A.Kryszczuk wraz opie­ku­na­mi p. J. Wadow­ską i P. K. Krzy­żak-Knap, kul­ty­wu­ją tra­dy­cję pamię­ci o zmar­łych Pra­cow­ni­kach ZST, dając wyraz sza­cun­ku i wdzięcz­no­ści za pra­cę na rzecz naszej spo­łecz­no­ści. W sło­necz­ny dzień, prze­mie­rza­jąc alej­ki cmen­tar­ne wspól­nie zapa­li­li zni­cze jako sym­bol hoł­du dla tych, któ­rych już z nami nie ma, w ramach akcji „Świa­teł­ko dla Nieobecnych”.

W nastro­ju reflek­sji nad ludz­kim ist­nie­niem ucznio­wie kla­sy 4gi, 1pg oraz Samo­rzą­du Uczniow­skie­go pod opie­ką n‑li: J. Kęp­ki, A. Zając i I. Sobiesz­czuk dnia 26 paź­dzier­ni­ka 2021r. odwie­dzi­li Muzeum i Miej­sce Pamię­ci w Sobi­bo­rze – hitle­row­ski obóz zagła­dy, któ­ry powstał w ramach „Aktion Rein­hardt” w 1942r. Infor­ma­cje prze­ka­za­ne przez panią prze­wod­nik oraz eks­po­zy­cja przed­mio­tów, głów­nie rze­czy oso­bi­stych byłych więź­niów, była dla uczniów „żywą lek­cją histo­rii”. Pamięć „o ofia­rach repre­sji i o ludziach, któ­rzy poświę­ca­li życie w imię ide­ałów, nale­ży do obo­wiąz­ków mło­de­go poko­le­nia kreu­ją­ce­go teraź­niej­szość w opar­ciu o naj­wyż­sze wartości.

Bar­dzo sil­ne emo­cje towa­rzy­szy­ły nam rów­nież pod­czas poru­sza­ją­cej sztu­ki „Zadra” Teatru OKO w Rudzie Hucie. wg dra­ma­tu R. Rash­ke „Dro­ga Este­ro” w tł. M. Bema, w reż. p.
M. Wosz­czew­skie­go.
To tra­gicz­na i przej­mu­ją­ca histo­ria byłej więź­niar­ki obo­zu zagła­dy w Sobi­bo­rze Pani Este­ry Raab. Na sce­nie wystę­po­wa­ła Karo­li­na Szwa­li­kow­ska, uczen­ni­ca naszej szko­ły, co napa­wa­ło nas dumą.

Jeden z ini­cja­to­rów uciecz­ki z Sobi­bo­ru Leon Fel­dhen­dler powie­dział: „Jeśli kto­kol­wiek prze­ży­je, niech powie całe­mu świa­tu co tu się działo…”.

Pamię­taj­my. Pierw­sze­go listo­pa­da tak­że na gro­bach bez­i­mien­nych ofiar zapal­my sym­bo­licz­ny znicz.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„154”]