Kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów

Kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów

paź­dzier­nik 2021r.

Dnia 5 paź­dzier­ni­ka 2021r. w godzi­nach od 16.30 do 17.30 odbę­dą się na tere­nie szko­ły kon­sul­ta­cje dla rodziców/ opie­ku­nów z nauczy­cie­la­mi oraz spe­cja­li­sta­mi szkol­ny­mi. Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach.

Z uwa­gi na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną pro­si­my o prze­strze­ga­nie PROCEDUR opra­co­wa­nych na pod­sta­wie wytycz­nych Mini­ster­stwa Zdro­wia, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go oraz Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej w ramach zapo­bie­ga­nia, prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia COVID- 19, szcze­gól­nie o zacho­wa­nie dystan­su i nosze­nie masecz­ki.Ser­decz­nie zapra­sza­my
Dyrek­cja
Gro­no Peda­go­gicz­ne ZST Chełm