Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2023/2024

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2023/2024

4 wrze­śnia 2023r.

„Naj­waż­niej­szy w każ­dym dzia­ła­niu jest począ­tek”
Pla­ton


Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go to zawsze wyjąt­ko­wy moment, pełen nadziei i ocze­ki­wań.
Wrze­sień to mie­siąc cudow­ne­go babie­go lata, kwit­ną­cych wrzo­sów, doj­rze­wa­ją­cych kasz­ta­nów i spo­tkań z przy­ja­ciół­mi ze szkol­nej ławy po waka­cyj­nej roz­łą­ce.

Rok szkol­ny 2023/24 tra­dy­cyj­nie roz­po­czął się od wpro­wa­dze­nia Pocz­tu Sztan­da­ro­we­go, odśpie­wa­nia hym­nu i ofi­cjal­nych prze­mó­wień. Dyrek­tor szko­ły pan Grze­gorz Czy­żyk powi­tał wszyst­kich zebra­nych, szcze­gól­nie ser­decz­nie nowych człon­ków spo­łecz­no­ści szkol­nej- pierw­szo­kla­si­stów, prze­czy­tał listy od p. Tere­sy Misiuk Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty i p. Jaku­ba Banasz­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm.

Uro­czy­stość swo­ją obec­no­ścią uświet­nił Pan puł­kow­nik Woj­ciech Bryk­ner ‑Zastęp­ca Dowód­cy 19 Nad­bu­żań­skiej Bry­ga­dy Obro­ny Tery­to­rial­nej w Cheł­mie, któ­ry w swo­im wystą­pie­niu nawią­zał do dłu­go­let­niej tra­dy­cji naszej szko­ły i patro­na gene­ra­ła Zyg­mun­ta Bohu­sza Szysz­ko, wiel­kie­go dowód­cy pocho­dzą­ce­go z chełm­skiej zie­mi.

Dla uczniów klas pierw­szych nowy rok szkol­ny ozna­cza nowe miej­sce, nowy roz­dział w życiu . Skła­da­jąc uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie na sztan­dar szko­ły, ofi­cjal­nie dołą­czy­li do spo­łecz­no­ści ZST. Nato­miast przed matu­rzy­sta­mi to już ostat­ni rok nauki. Samo­rząd uczniow­ski życzył im, aby był on cza­sem nie tyl­ko cięż­kiej pra­cy, ale rów­nież przy­jem­no­ści i zaba­wy.

Kolej­nym waż­nym punk­tem spo­tka­nia było wrę­cze­nie listów gra­tu­la­cyj­nych uczniom, któ­rzy w roku szkol­nym 2022/2023 uzy­ska­li naj­wyż­sze śred­nie ocen i zosta­li sty­pen­dy­sta­mi Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm:

Kl. 5MMT: Jakub Łopu­szyń­ski,

Kl. 4IP: Piotr Kape­lusz­ny, Karol Gałan, Maciej Kien­drak, Bar­tosz Kaczo­row­ski, Michał Luba­szew­ski, Woj­ciech Ole­cha,

Kl. 4G: Joan­na Sze­lest, Kin­ga Dorosz

Kl. 3 PG: Urszu­la Ślu­sar­ska, Alek­san­dra Sawosz, Justy­na Nowa­kow­ska, Ilo­na Kape­lusz­na

Kl. 3MS:
Łuka­sza Sawic­kie­go,

Kl. 2P: Tomasz Dycz­ko, Kl. 2MT Michał Wój­cic­ki.

Po czę­ści ofi­cjal­nej nastą­pił krót­ki pro­gram arty­stycz­ny, po któ­rym ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi uda­li się do sal lek­cyj­nych.

Życzy­my wszyst­kim uczniom uda­ne­go roku szkol­ne­go, peł­ne­go osią­gnięć i nie­za­po­mnia­nych chwil!