Dofi­nan­so­wa­nie do podręczników

Dofi­nan­so­wa­nie do podręczników

31 sierp­nia 2023r.

OGŁOSZENIE
Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Rady Mini­strów z dnia 19 maja 2023r (Dz.U. 2023.1046
z dnia 2023.06.01)) w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków udzie­la­nia pomo­cy uczniom
z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu pod­ręcz­ni­ków, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych i mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych w latach 2023 – 2025 w roku szkol­nym 2023/2024 pro­gra­mem będą obję­ci ucznio­wie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi:
➔ sła­bo­wi­dzą­cy
➔ nie­sły­szą­cy
➔ sła­bo­sły­szą­cy
➔ z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, w tym z afa­zją
➔ z auty­zmem, w tym z zespo­łem Asper­ge­ra
➔ z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym
➔ ucznio­wie z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi (w przy­pad­ku gdy są to nie­peł­no­spraw­no­ści spo­śród wyżej wymie­nio­nych nie­peł­no­spraw­no­ści)
posia­da­ją­cy orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 127 ust. 10 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, o któ­rym mowa w art. 312 ust. 1 usta­wy z dnia 14 grud­nia 2016 r. – Prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce usta­wę – Pra­wo oświa­to­we (Dz. U. z 2017r poz. 60, 949 i 2203, z 2018r poz. 2245 oraz z 2019r poz. 1287 oraz z 2022r poz. 1116).
UWAGA!
Ucznio­wie z w/w nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do wnio­sku załą­cza­ją aktu­al­ne orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­ne przez porad­nię psy­cho­lo­gicz­no – peda­go­gicz­ną na dany etap edu­ka­cyj­ny (na okres nauki w szko­le ponad­pod­sta­wo­wej)
 
W roku szkol­nym 2023/2024 pomoc w for­mie dofi­nan­so­wa­nia zaku­pu:
1) pod­ręcz­ni­ków do kształ­ce­nia ogól­ne­go, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia ogól­ne­go oraz mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych – obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, tech­ni­kum
 
2) mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych do kształ­ce­nia w zawo­do­we­go – obej­mu­je uczniów uczęsz­cza­ją­cych w tym roku szkol­nym do: bran­żo­wej szko­ły I stop­nia, tech­ni­kum
 
 Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia do zaku­pu pod­ręcz­ni­ków oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych nale­ży skła­dać do Dyrek­to­ra szko­ły (dru­ki do pobra­nia w sekre­ta­ria­cie szko­ły lub u peda­go­ga). Do wnio­sku nale­ży dołą­czyć kopię orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go. Wnio­sko­daw­cą może być rodzic ucznia, opie­kun praw­ny, rodzi­ce zastęp­czy lub peł­no­let­ni uczeń.
Dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych w roku szkol­nym 2023/2024 będzie wyno­sić nie wię­cej niż:

dla ucznia bran­żo­wej szko­ły I stop­nia – do kwo­ty 390 zł
dla ucznia tech­ni­kum – do kwo­ty 445 zł
 
* „mate­riał edu­ka­cyj­ny – zastę­pu­ją­cy lub uzu­peł­nia­ją­cy pod­ręcz­nik, umoż­li­wia­ją­cy reali­za­cję pro­gra­mu naucza­nia do danych zajęć edu­ka­cyj­ny; mate­riał edu­ka­cyj­ny może mieć postać papie­ro­wą lub elektroniczną.