Aka­de­mia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Niepodległości

Aka­de­mia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Niepodległości

14 listo­pa­da 2016r.

Dnia 14 listo­pa­da 2016 roku w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Przy­go­to­wa­ne w tym roku szkol­ne obcho­dy cha­rak­te­ry­zo­wał nie­zwy­kle pod­nio­sły nastrój, któ­ry łączył się z 90 ‑leciem naszej szkoły.

Pro­wa­dzą­cy uro­czy­stość ucznio­wie Domi­ni­ka Dębiń­ska i Maciej Szy­ma­niak, roz­po­czy­na­jąc aka­de­mię, popro­si­li Panią dyrek­tor Bar­ba­rę Baluk o zabra­nie gło­su i powi­ta­nie zapro­szo­nych gości.
Wśród nich zna­leź­li się, min.:

- Sena­tor RP Józef Zając,
- Poseł VI kaden­cji na Sejm Grze­gorz Raniewicz,
- Kie­row­nik Biu­ra Posel­skie­go, pani poseł Beaty Mazurek,
- Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Zyg­munt Gardziński,
- Wice­pre­zy­dent Mia­sta Chełm Sta­ni­sław Mościcki,
- Dyrek­tor Wydzia­łu Oświa­ty Mia­sta Chełm Augu­styn Okoński,
- Kie­row­nik Oddzia­łu Zamiej­sco­we­go w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie Arka­diusz Kwieciński,
- Pre­zes Zarzą­du Związ­ku Sybi­ra­ków oddzia­łu Chełm pani Maria Sawka,
- Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Agniesz­ka Waleczek,
- eme­ry­to­wa­ni nauczyciele.

Pani dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk w swo­im wystą­pie­niu popro­si­ła o hono­ro­wy patro­nat nad uro­czy­sto­ścia­mi 90-lecia ZST Pre­zy­dent Mia­sta Chełm panią Aga­tę Fisz.
Następ­nie odnio­sła się do zna­cze­nia Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w życiu każ­de­go Polaka:

My, Pola­cy , szczy­ci­my się ponad tysiąc­let­nią tra­dy­cją i histo­rią nasze­go kra­ju. Jeste­śmy narodem,
w dzie­jach któ­re­go okre­sy potę­gi i wiel­ko­ści prze­pla­ta­ne były woj­na­mi, nie­wo­lą i upad­kiem. Jed­nak goto­wość do poświę­ceń i miłość do Ojczy­zny uczy­ni­ły nas naro­dem, któ­ry posy­łał na śmierć swych naj­lep­szych synów w imię wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści Pol­ski. Dzi­siaj, w 98 rocz­ni­cę odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści, pra­gnie­my po raz kolej­ny uczcić ich pamięć.

W dal­szej czę­ści wystą­pie­nia pani Bar­ba­ra Baluk zapew­ni­ła, że spo­łecz­ność naszej szko­ły jest wier­na tra­dy­cji prze­ka­zy­wa­nej z poko­le­nia na poko­le­nie oraz ide­ałom wol­no­ści wyzna­wa­nym przez Pola­ków-patrio­tów. Dzi­siej­sze spo­tka­nie jest nie tyl­ko hoł­dem odda­nym tym, któ­rzy wal­czy­li o nie­pod­le­głość Ojczy­zny, ale też oka­zją do wyra­że­nia wdzięcz­no­ści peda­go­gom i pra­cow­ni­kom ZST, któ­rzy od bli­sko 90 lat sta­li na stra­ży naj­waż­niej­szych war­to­ści, a swo­ją posta­wą poka­zy­wa­li że w życiu czło­wie­ka naj­waż­niej­szy jest dru­gi czło­wiek. Wyra­zem tej wdzięcz­no­ści i sza­cun­ku dla dorob­ku poko­leń jest gest nauczy­cie­li-absol­wen­tów, któ­rzy ufun­do­wa­li masz­ty flagowe.

W imie­niu fun­da­to­rów głos zabrał pan Andrzej Lip­ski, a następ­nie odby­ła się cere­mo­nia pod­nie­sie­nia flag na maszty.
Fla­gę Pol­ski pod­no­si­li par­la­men­ta­rzy­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej- Sena­tor RP Józef Zając, Poseł VI kaden­cji na Sejm Grze­gorz Ranie­wicz.
Fla­gę Unii Euro­pej­skiej pod­no­si­li: Kie­row­nik Oddzia­łu Zamiej­sco­we­go w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie Arka­diusz Kwie­ciń­skidele­ga­cja mło­dzie­ży ZST.
Fla­gę mia­sta Chełm pod­no­si­li wło­da­rze nasze­go mia­sta- Wice­pre­zy­dent Sta­ni­sław Mościc­ki i Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Zyg­munt Gar­dziń­ski.

Pod­nie­sie­nie flag na masz­ty odby­ło się przy dźwię­kach hym­nu i hej­na­łu wyko­na­ne­go przez pana Bog­da­na Deptę.
Uro­czy­stość obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści prze­bie­ga­ła w pod­nio­słej atmos­fe­rze, któ­rą odświęt­nym stro­jem i koty­lio­na­mi w bia­ło-czer­wo­nych bar­wach zazna­czy­ła cała spo­łecz­ność uczniow­ska oraz gro­no pedagogiczne.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„sort_order” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„13”]