WARSAW MOTO SHOW 2016

WARSAW MOTO SHOW 2016

18 – 20 listo­pa­da 2016r.

Ponad 1000 samo­cho­dów i moto­cy­kli, 300 pojaz­dów zabyt­ko­wych z lat 20 – 30-tych XX wie­ku, legen­dy cza­sów PRL, pojaz­dy ame­ry­kań­skie, raj­do­we, oraz young time­ry, pol­skie pre­mie­ry nowo­ści ryn­ko­wych m.in. nowy Land Rover Disco­ve­ry, Fer­ra­ri GTC4 LUSSO, Kia Rio oraz Porsche 911 GT3 R, zoba­czy­li ucznio­wie kla­sy II MS pod­czas War­saw Moto­show 2016r. w pod­war­szaw­skim Nada­rzy­nie. Nie były to jedy­ne atrak­cje, bowiem nasza mło­dzież bra­ła udział w kon­fe­ren­cji pt. „Nowe zasa­dy dzia­ła­nia sta­cji kon­tro­li pojaz­dów” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wy. Ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem uczniów cie­szy­ła się stre­fa gier moto­ry­za­cyj­nych i symu­la­to­rów, a bar­dziej odważ­ni sko­rzy­sta­li z moż­li­wo­ści lek­cji driftu.

Nie­sa­mo­wi­tą nie­spo­dzian­ką było to, że wśród nas byli współ­or­ga­ni­za­to­rzy sto­iska 204 w hali D: Jakub Kola­no, Szy­mon Kozłow­ski i Cyprian Spy­tek. Oka­za­ło się, że pasjo­nu­ją się zabyt­ko­wy­mi samo­cho­da­mi. Uczest­ni­czą w zlo­tach, spo­tka­niach moto­ry­za­cyj­nych, pro­wa­dzą Fan­Pa­ge zrze­sza­ją­cy wła­ści­cie­li pojaz­dów zabyt­ko­wych o nazwie „Na Żółtych”.

1 paź­dzier­ni­ka 2016r. zor­ga­ni­zo­wa­li I Zlot „Na Żół­tych” na tere­nie Fabry­ki Samo­cho­dów Oso­bo­wych na Żera­niu. Ich mło­dzień­czy entu­zjazm, zaan­ga­żo­wa­nie i miłość do zabyt­ko­wych samo­cho­dów wyraź­nie udzie­la­ły się nam w trak­cie zwie­dza­nia tar­gów moto­ry­za­cyj­nych. Przez cały czas byli­śmy trak­to­wa­ni w spo­sób wyjąt­ko­wy, co wpły­nę­ło na cudow­ną atmos­fe­rę pokazów.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„14”]