Gim­na­zja­li­sto!

Gim­na­zja­li­sto!

Zapra­sza­my do Tech­ni­kum Nr 2 w ZST!

Jeste­śmy jedy­nym chełm­skim tech­ni­kum wśród 300 naj­lep­szych szkół w Pol­sce oraz jedy­ną szko­łą ponad­gim­na­zjal­ną w pierw­szej pięt­na­st­ce woje­wódz­twa lubel­skie­go z tere­nu Chełma.

Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie po raz kolej­ny zosta­ło odzna­czo­ne Brą­zo­wą Tar­czą w Ran­kin­gu Naj­lep­szych Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych Per­spek­ty­wy 2016.

Tech­ni­kum elek­trycz­ne zna­la­zło się na 5 miej­scu wśród naj­lep­szych tech­ni­ków w Pol­sce w kate­go­rii szkół kształ­cą­cych w tym zawo­dzie a tech­nik mecha­nik upla­so­wał się na 24 pozy­cji.

W ran­kin­gu naj­lep­szych tech­ni­ków w Pol­sce szko­ła zaję­ła 274 miej­sce /o 4 pozy­cje wyżej niż w ubie­głym roku/, nato­miast wśród tech­ni­ków woje­wódz­twa lubel­skie­go awan­so­wa­ło z 19 na 15.

Gim­na­zja­li­sto! Nie zwle­kaj z pod­ję­ciem decy­zji! Zre­ali­zuj swo­je zawo­do­we marze­nia razem z nami! Jeste­śmy naj­lep­si! Dołącz do nas!