„Nie­pod­le­gła to Ja” – wyni­ki konkursu

„Nie­pod­le­gła to Ja” – wyni­ki konkursu

listo­pad 2022r.

W ramach obcho­dów 104 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści ucznio­wie ZST mie­li moż­li­wość udzia­łu w kon­kur­sie histo­rycz­nym pod hasłem „Nie­pod­le­gła to Ja” w 3 kate­go­riach:
1. Nie­pod­le­głość naj­waż­niej­szą z kart histo­rii RP – komiks histo­rycz­ny
2. Pio­sen­ka autor­ska.
3. Wiersz patrio­tycz­ny.

Lau­re­ata­mi kon­kur­su w kate­go­rii komiks histo­rycz­ny zosta­li Jakub Siwek kl. 1M (op. p. Anna Szu­bar­tow­ska) i Jakub Różań­ski kl. 4PMt (op. p. Bar­ba­ra Kossak)natomiast w kate­go­rii wiersz patrio­tycz­ny:  Mate­usz Cygan kl. 1 E (op. p. Anna Szu­bar­tow­ska) i Hubert Siem­czuk kl. III BEM (op. p. Iwo­na Sobiesz­czuk).

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim nagrodzonym.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„189”]