Pol­sko-ukra­iń­skie recy­to­wa­nie w PANS

Pol­sko-ukra­iń­skie recy­to­wa­nie w PANS

W dniu 30 listo­pa­da 2023r. nasi ucznio­wie wzię­li udział w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Recy­ta­tor­skim dla szkół ponad­pod­sta­wo­wych: „Poezja pol­ska i ukra­iń­ska. Zie­lo­na ewan­ge­lia- Bole­sław Leśmian i Boh­dan Ihor Anto­nycz”, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Neo­fi­lo­lo­gii PANS w Cheł­mie. Celem kon­kur­su było przy­bli­że­nie mło­dzie­ży kul­tu­ry ukra­iń­skiej, budo­wa­nie rela­cji inter­per­so­nal­nych mię­dzy Pola­ka­mi i Ukra­iń­ca­mi miesz­ka­ją­cy­mi w naszym kra­ju. Recy­ta­to­rzy pre­zen­to­wa­li wybra­ne przez sie­bie utwo­ry Leśmia­na i Anto­ny­cza w języ­ku pol­skim i w języ­ku ukra­iń­skim. Spo­śród 27 uczest­ni­ków jury wyło­ni­ło zwy­cięz­ców. Bar­dzo cie­szy fakt, że „na podium” sta­nę­li: Vasy­li­sa Hyba, uczen­ni­ca kla­sy 2 GA – w kate­go­rii: wiersz w języ­ku ukra­iń­skim, zaj­mu­jąc 2 miej­sce oraz Kac­per Jachym­czak, uczeń kla­sy 4 IP- w kate­go­rii: wiersz w języ­ku pol­skim, rów­nież zaj­mu­jąc dru­gą loka­tę. Lau­re­atom kon­kur­su ser­decz­nie gratulujemy!

W kon­kur­sie uczest­ni­czy­ły tak­że: Vik­to­riia Bore­iko (kl. 2 GA) i Anna Shku­mat (kl. 2 GA