Miej­ska Lice­alia­da w sza­chach drużynowych

Miej­ska Lice­alia­da w sza­chach drużynowych

W dniu 1 grud­nia 2023r o godz 10:00 w sali kon­fern­cyj­nej MOSiR w Cheł­mie odby­ła się Miej­ska Lice­alia­da w sza­chach dru­ży­no­wych. Zespół Szkół Tech­nicz­nych repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na skła­da­ją­ca się z nastę­pu­ją­cych uczniów:

  • Miko­łaj Drozd kla­sa IV ip
  • Jakub Łopu­szyń­ski kla­sa V mmp
  • Jakub Romań­czuk kla­sa V kp
  • Kin­ga Pie­tru­cha kla­sa II ga
  • Kuba Oża­row­ski kla­sa I i

Orga­ni­za­to­rem tur­nie­ju był Miej­ski Szkol­ny Zwią­zek Spor­to­wy w Cheł­mie. W tur­nie­ju star­to­wa­ło 9 szkół śred­nich z tere­nu mia­sta Chełm. Zespół Szkół Tech­nicz­nych z Cheł­ma zdo­był I m a tym samym uzy­skał awans do zawo­dów woje­wódz­kich w Zamo­ściu, któ­re mają odbyć się 8 grud­nia 2023r

Tur­niej sędzio­wał Pan Edward Chowra.

Pierw­sze 3 miej­sca nagro­dzo­ne zosta­ły dyplo­ma­mi ufun­do­wa­ny­mi przez SZZS Chełm .

Tur­niej roze­gra­ny został spraw­nie i stał na wyso­kim poziomie.