Srebr­ny medal Pio­tra Lewandowskiego

Srebr­ny medal Pio­tra Lewandowskiego

23 lute­go 2021r.

13 lute­go 2021 roku pod­czas Pucha­ru Pol­ski Senio­rów w Rado­miu uczeń naszej szko­ły Piotr Lewan­dow­ski z kla­sy 3i wywal­czył srebr­ny medal. Na dro­dze do fina­łu poko­nał dwóch prze­ciw­ni­ków. W ostat­niej wal­ce musiał jed­nak uznać wyż­szość swo­je­go rywa­la. Pio­trek tak­tycz­nie i mądrze roz­gry­wał swo­je potycz­ki w gru­pie senio­rów. To jed­nak nie wszyst­ko! Pol­ski Zwią­zek Zapa­śni­czy powo­łał Piotr­ka na rok 2021 do kadry naro­do­wej. Ozna­cza to, że Piotr uczest­ni­czy w zgru­po­wa­niach cen­tral­nych.
Gra­tu­lu­je­my!!!