Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu 2021

Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu 2021

luty 2021r.

W dniach 8 – 12 lute­go 2021 roku obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu pod hasłem „Dzia­łaj­my razem!” – poprzez współ­pra­cę, wza­jem­ną pomoc i zaan­ga­żo­wa­nie. Nasze ini­cja­ty­wy (nr 20211309) na rzecz bez­pie­czeń­stwa inter­ne­to­we­go mło­dzie­ży zgło­si­li­śmy do orga­ni­za­to­rów, któ­rym od 2005 roku jest Cen­trum Pro­gra­mu Safer Inter­net (PCPSI), któ­re two­rzą pań­stwo­wy insty­tut badaw­czy NASK oraz Fun­da­cja Daje­my Dzie­ciom Siłę.
Wycho­waw­cy klas wraz z ucznia­mi, korzy­sta­jąc z mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych dostęp­nych na stro­nie orga­ni­za­to­rów przy­go­to­wa­li inte­re­su­ją­ce godzi­ny wycho­waw­cze, opra­co­wa­li sku­tecz­ne i bez­piecz­ne zasa­dy komu­ni­ka­cji w dobie pan­de­mii oraz ulot­ki infor­ma­cyj­ne. Pod­su­mo­wa­niem obcho­dów niech będzie jed­na z zasad opra­co­wa­na przez uczniów kla­sy IV i pod opie­ką wycho­waw­czy­ni p. Lucy­ny Sido­ruk. „Pamię­taj, że ist­nie­ją tak­że inne moż­li­wo­ści bez­piecz­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go, nie tyl­ko z tele­fo­nem i lap­to­pem… DBAJ O PRZYJACIÓŁ W REALU!!!” Koor­dy­na­to­rem DBI 2021 na tere­nie szko­ły była p. Iwo­na Sobiesz­czuk peda­gog szkol­ny.
Pra­ce uczniów kla­sy 1g, opra­co­wa­ne na pod­sta­wie https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne.html, pod opie­ką wycho­waw­cy kla­sy p. Beaty Świderskiej.