Euro­pej­ski Tur­niej Kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olim­pij­skich w Tokio

Euro­pej­ski Tur­niej Kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olim­pij­skich w Tokio

marzec 2021r.

W dniach 18 – 21.03.2021 roku w Buda­pesz­cie odbę­dzie się Euro­pej­ski Tur­niej Kwa­li­fi­ka­cyj­ny do Igrzysk Olim­pij­skich.
W tym jak­że pre­sti­żo­wym tur­nie­ju wystą­pi absol­went naszej szko­ły – Szy­mon Szy­mo­no­wicz.
Szy­mon jest wycho­wan­kiem MKS „Cement Gryf” Chełm i będzie repre­zen­tan­tem Pol­ski w zapa­sach kla­sycz­nych w wadze do 87 kg.
Trzy­maj­my moc­no kciu­ki, by Szy­mon zakwa­li­fi­ko­wał się na Igrzy­ska Olim­pij­skie w Tokio.