Świą­tecz­ne Życze­nia Bożonarodzeniowe

Świą­tecz­ne Życze­nia Bożonarodzeniowe

gru­dzień 2022r.

Sza­now­ny Panie Dyrek­to­rze, Dro­dzy Nauczy­cie­le, obec­ni i byli Pra­cow­ni­cy szko­ły, Kole­żan­ki i Kole­dzy z ław­ki:
Życzy­my spo­koj­nych, magicz­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia, peł­nych uśmie­chu, cie­pła i wdzięcz­no­ści, za to co mamy i cze­go doświad­cza­my.

Niech te rado­sne Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, nio­są ze sobą dużo cie­pła i zro­zu­mie­nia. Niech będzie to czas, któ­ry nas roz­pro­mie­ni, napeł­ni opty­mi­zmem i pozwo­li ode­tchnąć od zgieł­ku codzien­no­ści. Podziel­my się ser­cem i chwi­la­mi z bli­ski­mi i przy­ja­ciół­mi. Otwórz­my się na dru­gie­go czło­wie­ka. A nad­cho­dzą­cy Nowy Rok niech umoż­li­wi reali­za­cję pla­nów oso­bi­stych i zawo­do­wych.

Samo­rząd Uczniow­ski wraz z Opiekunami