UCZNIOWIE ZST HONOROWO ODDAWALI KREW

UCZNIOWIE ZST HONOROWO ODDAWALI KREW

Dnia 2.10.2023 r. ucznio­wie klas: 4 K, 4 M, 4 EMt, 4 M, 5 Ip, 5 KPp, 5 MMt odda­li hono­ro­wo krew w ramach udzia­łu Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w kolej­nej 21 Edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Szkół oraz Uczel­ni Wyż­szych w Hono­ro­wym Krwio­daw­stwie „Mło­da Krew Ratu­je Życie”, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Zarząd Głów­ny Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzyża.

W Rejo­no­wym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Cheł­mie pod pro­fe­sjo­nal­ną opie­ką zespo­łu medycz­ne­go, któ­rym kie­ru­je Pan dr Tomasz Jan­kow­ski, krew odda­wa­li ucznio­wie: Hubert Kraw­czyk, Mate­usz Paku­ła, Seba­stian Grąd­kow­ski, Lat­kow­ski Domi­nik, Sta­siuk Szy­mon, Gabriel Schab, Piotr Gar­dziń­ski, Szy­mon Nowak, Kac­per Kara­mać, Olgierd Kala­mon, Eryk Topo­row­ski, Oli­wier Gałan, Sta­ni­sław Wybra­niec, Kac­per Jachym­czak, Jakub Tro­chi­mo­wicz, Igor Kar­piuk, Mate­usz Hołub, Maciej Pasik, Jakub Łopu­szyń­ski, Tomasz Para­da, Kuba Miścisz, Mar­cin Ada­miak, Karol Szcza­blew­ski, Karol Sło­miń­ski, Rado­sław Świ­der­ski, Igor Ożóg, Dawid Obor­ski, Bar­tosz Drób.

Zespół Szkół Tech­nicz­nych został zapro­szo­ny przez Naro­do­we Cen­trum Krwi na uro­czy­stą Galę pod­su­mo­wu­ją­cą kon­kurs edu­ka­cyj­ny pt. „W wiel­kiej rodzi­nie Krwio­daw­ców”, któ­ra odbę­dzie się w dniu 12.10.2023 r. w Muzeum Polin w War­sza­wie. Wyda­rze­nie ma na celu pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su edu­ka­cyj­ne­go , nagro­dze­nie lau­re­atów kon­kur­su pro­mu­ją­ce­go hono­ro­we krwio­daw­stwo oraz pre­zen­ta­cję mate­ria­łów filmowych.

Dar ser­ca mło­dzie­ży przy­czy­nia się do zabez­pie­cze­nia potrzeb pol­skiej służ­by zdro­wia w zakre­sie krwi, a pra­ca pro­pa­ga­to­rów i orga­ni­za­to­rów hono­ro­we­go krwio­daw­stwa spra­wia, że idea bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy dru­gie­mu czło­wie­ko­wi sta­ła się popu­lar­na wśród mło­de­go poko­le­nia Polaków.

Szko­ła od wie­lu lat zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w corocz­nych edy­cjach tur­nie­ju orga­ni­zo­wa­ne­go przez Lubel­ski Oddział Okrę­go­wy Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża „Mło­da krew ratu­je życie” w trzech kategoriach:

  1. Naj­lep­sza pro­mo­cja hono­ro­we­go krwiodawstwa.
  2. Naj­wyż­szy wskaź­nik aktyw­no­ści uczniów.
  3. Naj­więk­sza ilość odda­nej krwi.