Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

29 wrze­śnia 2023r.

Dro­dzy Rodzice/Opiekunowie

3 paź­dzier­ni­ka 2023r. (wto­rek) w godzi­nach 16.00 – 17.00 odbę­dą się kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów.
Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach (infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na na kory­ta­rzu przy głów­nym wej­ściu do szkoły).

Ser­decz­nie zapraszamy.