Zaję­cia dodatkowe

Zaję­cia dodatkowe


Biblio­te­ka pra­cu­je w dniach 15 i 17 lute­go w godz. 10.00 – 12.00

Pro­wa­dzą­cy Rodzaj zajęć / data 
Mał­go­rza­ta Durko-Wojtaszak zaję­cia pla­stycz­no-tech­nicz­ne, czwar­tek, godz. 14.00 – 15.00
Word­Press Table

Pro­wa­dzą­cy data kla­sa /dodatkowe informacje 
Bar­ba­ra Kossak Ponie­dzia­łek 10. 00– 10.45 /co dru­gi tydzień/ czwar­tek g. 16.00 – 16.45 ; 2S, 2I, 3EM, 4IA, 4IM, 4MG /zajęcia w innych ter­mi­nach do uzgodnienia/ 
Szu­bar­tow­ska Anna ponie­dzia­łek 11.40 – 12.25 kl.4S
Word­Press Table

„Trzy łyki mate­ma­ty­ki.…” roz­wi­ja­nie wyobraź­ni geo­me­trycz­nej, prze­strzen­nej i dynamicznej

Dro­dzy Uczniowie!

Zamiesz­cza­my ter­mi­narz zajęć uzu­peł­nia­ją­cych dla wszyst­kich chęt­nych mają­cych pro­ble­my z opa­no­wa­niem materiału.

Zapra­sza­my ser­decz­nie na wszyst­kie zaję­cia lub na wybrane

kla­sy ponie­edzia­łek wto­rek śro­da czwar­tek pią­tek
kl. I 8.20 – 9.05 s.22 A.Dziewulski 14.20 – 15.05 s.45 W.Mazur 10 – 10.45 czy­tel­nia E.Sawosz 14.20 – 15.05 s.50 A.Makuch 13.30 – 14.20 s.55 E.Sawosz
kl. II 14.20 – 15.05 s.50 E.Sawosz 7.30 – 8.15 s.42 D.Lubaś
kl. III 14.20 – 15.05 s.50 A.Makuch 14.20 – 15.05 s.45 W.Mazur 14.20 – 15.05 s.42 D.Lubaś
kl. IV 7.30 – 8.15 s.51 E.Sawosz 13.30 – 14.20 s.45 W.Mazur 14.20 – 15.05 s.45 W.Mazur
Word­Press Table

Word­Press Table

Kla­sy Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek
I E.Wiewiór 14.20 – 15.10 s.22 1 tydz m‑ca B.Świderska 15.15 – 16.00 s.43 1 tydz m‑ca 3 tydz m‑ca R. Jokisz-Roguc­ka 12.30 – 13.15 s.52
II M. Dymel 7.30 – 8.15 s. 44 – tyg. parzyste E.Wiewiór 14.20 – 15.10 s.22 2 tydz m‑ca B.Świderska 16.05 – 16.50 s.43 1 tydz m‑ca 3 tydz m‑ca
III M. Dymel 7.30 – 8.15 s. 44 – tyg. nieparzyste E.Wiewiór 14.20 – 15.10 s.22 3 tydz m‑ca B. Świ­der­ska 12.30 – 13.15 s.54
IV M. Dymel 14.15 – 15.05 s. 50 E.Wiewiór 9.10 – 9.55 s.22 B. Świ­der­ska 12.00 – 13.15 s.43 E.Wiewiór 15.30 – 16.30 – dla cudzo­ziem­ców sala w internacie 
Word­Press Table

W cza­sie ferii zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w naszej szko­le fakul­te­ty matu­ral­ne i zaję­cia dodat­ko­we z języ­ka pol­skie­go, któ­rych wykaz zamiesz­cza­my poni­żej. Będzie to świet­na oka­zja do oszli­fo­wa­nia wia­do­mo­ści, powtór­ki mate­ria­łu, nad­ro­bie­nia ewen­tu­al­nych zale­gło­ści. Ser­decz­nie zapraszamy!

Word­Press Table