Dia­gno­za i plan roz­wo­ju szkol­nic­twa zawo­do­we­go w woje­wódz­twie lubel­skim do 2025r.

Dia­gno­za i plan roz­wo­ju szkol­nic­twa zawo­do­we­go w woje­wódz­twie lubel­skim do 2025r.

Sza­now­ni Państwo

Szko­ły zawo­do­we woje­wódz­twa lubel­skie­go otrzy­ma­ły w stycz­niu 2016r. bar­dzo istot­ny i wszech­stron­ny materiał
– „Dia­gno­zę i plan roz­wo­ju szkol­nic­twa zawo­do­we­go w woje­wódz­twie lubel­skim do 2025r.”

Wobec zamian zacho­dzą­cych we współ­cze­snym świe­cie, przede wszyst­kim w dzie­dzi­nie gospo­dar­ki, waż­ne są per­spek­ty­wy kształ­ce­nia zawo­do­we­go mło­dzie­ży. Dia­gno­za opar­ta o bar­dzo wni­kli­we bada­nia czyn­ni­ków mają­cych wpływ na przy­szłość edu­ka­cji zawo­do­wej w regio­nie pozwa­la na obiek­tyw­ne spoj­rze­nie na ten problem.

My jako szko­ła kształ­cą­ca w sied­miu kie­run­kach: tech­nik elek­tryk, tech­nik elek­tro­nik, tech­nik mecha­tro­nik, tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych, tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, po wni­kli­wej ana­li­zie rapor­tu utwier­dza­my się w prze­ko­na­niu, co do słusz­no­ści obra­nej przez nas drogi.

Po pierw­sze jeste­śmy wśród 25% szkół o naj­wyż­szym poten­cja­le roz­wo­jo­wym dla gospo­dar­ki regio­nal­nej, któ­ra ma wpływ na roz­wój gospo­dar­czy kra­ju i Europy.

Po dru­gie nasi absol­wen­ci bar­dzo dobrze odnaj­du­ją się na ryn­ku pra­cy i sta­ją się cenio­ny­mi pra­cow­ni­ka­mi lub pracodawcami.

Wszyst­kie reali­zo­wa­ne przez nas kie­run­ki kształ­ce­nia sytu­ują ZST w gru­pie szkół o naj­wyż­szym poten­cja­le roz­wo­jo­wym, wokół któ­rych nale­ży budo­wać cen­tra kształ­ce­nia kadr.

Nasza szko­ła doce­nia­na jest w obsza­rach nastę­pu­ją­cych przemysłów:

Per­spek­ty­wicz­ne sek­to­ry wzro­stu Prze­my­sły Kre­atyw­ne – tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów graficznych;

Inte­li­gent­na spe­cja­li­za­cja Infor­ma­ty­ka i Auto­ma­ty­ka: tech­nik infor­ma­tyk, tech­nik elek­tro­nik, tech­nik mechatronik.

Waż­ne sek­to­ry dla lokal­ne­go ryn­ku pra­cy Usłu­gi dla Lud­no­ści: tech­nik mecha­nik, tech­nik pojaz­dów samo­cho­do­wych, tech­nik elektryk.

Wyni­ki osią­ga­ne przez naszych uczniów, wykwa­li­fi­ko­wa­na i cią­gle pogłę­bia­ją­ca swo­ją wie­dzę kadra peda­go­gicz­na oraz cią­gle udo­sko­na­la­na baza dydak­tycz­na sta­no­wią opty­mal­ne warun­ki do kształ­ce­nia dla każ­de­go mło­de­go człowieka.

Dia­gno­za opra­co­wa­na został przez zespół wyspe­cja­li­zo­wa­nych fachow­ców pod kie­run­kiem dr hab. Boh­da­na Roż­now­skie­go. Peł­ną ana­li­zę moż­na zna­leźć na www.powiat.lublin.pl.